Kustannusarviointi ilmastonmuutokseen liittyvästä toimimattomuudesta (KUITTI)

KUITTI-hankkeessa luodaan kansallinen kokonaiskustannusarvio ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvistä taloudellisista riskeistä. Hankkeen tulokset auttavat hahmottamaan nykyistä paremmin, mitkä ovat merkittävimmät ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset riskit ja mitkä toimenpiteet lieventävät näitä riskejä tehokkaimmin.

Euro-merkki
Kuva: Adobe Stock

Tiedotteet ja julkaisut

Tiedote / Pressmeddelande

Tutkimus: Ennakoiva sopeutuminen ilmastonmuutokseen kannattaa (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 28.4.2022)

Studie: Proaktiv anpassning till klimatförändringen lönar sig (Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhets pressmeddelande 28.4.2022)

Loppuraportti

Perrels, A., Haakana, J., Hakala, O., Kujala, S., Láng-Ritter, I., Lehtonen, H., Lintunen, J., Pohjola, J., Sane, M., Fronzek, S., Luhtala, S., Mervaala, E., Luomaranta, A., Jylhä, K., Koikkalainen, K., Kuntsi-Reunanen, E., Rautio, T., Tuomenvirta, H., Uusivuori, J., & Veijalainen, N. 2022. Kustannusarviointi ilmastonmuutokseen liittyvästä toimimattomuudesta (KUITTI). Valtioneuvoston kanslia, Helsinki. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:3. 159 s.

Policy briefit

Perrels, A., Pohjola, J., Kujala, S., Hakala, O., Lehtonen, H., Lintunen, J., Haakana, J. (toim.) 2022. Ennakoiva sopeutuminen ilmastonmuutokseen kannattaa. Policy Brief. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 16/2022. 5 s.

Perrels, A., Pohjola, J., Kujala, S., Hakala, O., Lehtonen, H., Lintunen, J., Haakana, J. (eds.) 2022. Proactive adaptation to climate change creates more benefits than reactive adaptation. Policy Brief. Prime Minister's Office Finland, Helsinki. Article Series of Government's analysis, assessment and research activities 16/2022. 5 p.

Hankkeen kuvaus

KUITTI-hankkeen tavoitteena on luoda kansallinen kokonaiskustannusarvio ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvistä taloudellisista riskeistä. Arvio tehdään ilmastonmuutokseen sopeutumisen eri asteille kahdessa eri ilmastoskenaarioissa uuden laskennan ja olemassa olevan kirjallisuuden perusteella.

 • Arvioimme ilmastonmuutoksen Suomelle aiheuttamat välittömät ja välilliset kustannukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tässä työssä hyödynnämme osittaisia riski- ja kustannusarviointeja sekä päivitettyjä taloudellisia arviointi- ja mallinnusmenetelmiä.

 • Kuvaamme myös viime vuosikymmenten aikana Suomessa tapahtuneiden ääri-ilmiöiden taloudelliset vaikutukset. Tässä yhteydessä selitämme keskeisten käsitteiden ja termien merkitykset sekä vahinkojen ja vaikutusten mittaamisen ja epävarmuuden haasteet.

Hanke koostuu neljästä vaiheesta:

 1. Aluksi teemme inventaarion sään ääri-ilmiöiden aiheuttamista kustannuksista ja selvitämme vahinkojen vaikutusketjut ja likimääräiset riskitasot. Tässä vaiheessa määritelemme myös hankkeessa käytettävät kustannusarviointimenetelmät.

 2. Rakennamme toimialakohtaiset riskiprofiilit erikseen eri skenaarioille.

 3. Laskemme ilmastonmuutoksen välittömät ja välilliset kustannukset toimialoittain, valtakunnallisesti ja jonkin verran alueellisesti.

 4. Lopuksi tarkastelemme sopeutumisen ja varautumisen innovaatiopotentiaalia.

KUITTI-hankkeen tulokset auttavat hahmottamaan nykyistä paremmin, mitkä ovat merkittävimmät ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset riskit ja mitkä toimenpiteet lieventävät näitä riskejä tehokkaimmin. Hankkeessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategisessa suunnittelussa, erityisesti sopeutumiseen ja varautumiseen liittyvien kustannustehokkaiden politiikkatoimien priorisoimisessa ja ajoittamisessa.

Hankkeen perustiedot

KUITTI-hankkeeseen kytkeytyviä muita hankkeita

 • CASCADES – Cascading Climate risks: towards adaptive and resilient European societies (rahoittaja: EU)

 • CLIMATE-ADAPT – European (EEA) information sharing platform for adaptation research and implementation

 • COACCH – Co-designing the assessment of climate change costs (EU H2020)

 • DECENT – Deliberatiivinen ilmasto- ja energiapolitiikan ennakointi (SA)

 • ETC/CCA – European Topic Centre on Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation

 • HEATCLIM – Kuumuuden terveyshaitat muuttuvassa ilmastossa (SA CLIHE)

 • Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset (VN TEAS)

 • LODE – Loss Data Enhancement for DRR & CCA management (EU DG ECHO)

 • LOSSI – Lounais-Suomi sopeutuu muuttuvassa ilmastossa voimistuvaan kuivuuteen (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

 • NordicLink – Securing Nordic linear infrastructure networks against climate induced natural hazards (NordForsk)

 • Oasis Hub – Ilmaiset ja kaupalliset ääri-ilmiöiden ja ympäristön riskien kuvaavat tiedostot yli 165 tiedontuottajalta ympäri maailmaa (EU H2020)

 • ORSI – Kohti eko-hyvinvointivaltiota: Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden orkestrointi (SA STN)

 • PLACARD – Platform for Climate Adaptation and Risk reduction (EU H2020)

 • SILVA – Sää- ja ilmastovaikutustietokanta kehittäminen (HVK)

 • SIM4NEXUS – Sustainable integrated management for the nexus of water-land-food-energy-climate for a resource-efficient Europe (EU H2020)

 • SUOMI – Sopeutumisen alueelliset ulottuvuudet ja ohjauskeinot muuttuvaan ilmastoon) (YM)