Meteorologinen tutkimus

Meteorologisessa tutkimuksessa työskentelee yli 40 henkilöä neljässä tutkimusryhmässä: säämallit, meteorologiset tutkimussovellukset, satelliitti- ja tutkasovellukset sekä polaarialueiden meteorologia ja klimatologia.

Säämallit

Säämalliryhmä harjoittaa numeerisiin säänennustusmenetelmiin liittyvää tutkimusta mm. kansainvälisen ACCORD-konsortion puitteissa. Ryhmä myös osallistuu alueellisen numeerisen säänennustusjärjestelmän ylläpitoon yhdessä Norjan, Ruotsin ja Viron kansallisten ilmatieteen laitosten kanssa. Tällä järjestelmällä voidaan arvioida sään kehitystä Suomessa ja Pohjois-Euroopan alueella noin kaksi vuorokautta eteenpäin. Laskelmia käytetään apuna yleisöennusteissa sekä mm. ilmailua, merenkulkua ja maaliikennettä palvelevissa erityisennusteissa. Tuotettujen numeeristen ennusteiden avulla arvioidaan Ilmatieteen laitoksessa myös ilman laatua ja ilmansaasteiden leviämistä. Alueellinen järjestelmä täydentää ja tarkentaa muualla tuotettuja koko maapallon kattavia laskelmia.

Päällikkö: TkK Niko Sokka, puh 029 539 3404

Meteorologiset tutkimussovellukset

Sovellusryhmä vastaa sääpalvelua tukevien meteorologisten menetelmien tutkimus- ja kehitystyöstä. Ryhmässä kehitetään tutkimussovelluksia erilaisiin tarpeisiin, kuten uusiutuviven energialähteiden parempaan hyödyntämiseen, ympäristön tilan ennustamiseen ja havaintojen laadun varmennukseen. Työn aihepiiriin kuuluvat muun muassa tiesää, postprosessointi ja tilastolliset menetelmät sekä tuuli- ja aurinkovoimaan liittyvä tutkimus. Ryhmä osallistuu myös kansainvälisiin kehityshankkeisiin eri puolilla maailmaa, pyrkimyksenä parantaa kansallisten sää- ja ilmastopalveluiden tasoa.

Päällikkö: Tutkimusprofessori Marko Laine, puh 029 539 4669

Satelliitti- ja tutkasovellukset

Ryhmän tehtävänä ovat meteorologiset satelliitti- ja tutkasovellukset. Tutkimus kohdistuu eri maanpinta- ja sääsuureiden (esim. albedo, pinnan säteilyenergiatase, satava ja maassa oleva lumi, pilvisyys) laskentaan satelliitti- ja tutkamittausten avulla. Tuloksia voidaan hyödyntää numeerisessa ennustamisessa, sääpalvelussa sekä ilmastotutkimuksessa, esimerkkejä sovellusaloista ovat aurinkoenergian ennustaminen ja kryosfäärin tutkimus. Ryhmä osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin tutkimusprojekteihin esimerkiksi Euroopan sääsatelliittijärjestö EUMETSAT:in kautta.

Päällikkö: Tutkimusprofessori Aku Riihelä, puh. 029 539 4152

Polaarialueiden meteorologia ja klimatologia

Polaarialueiden meteorologia ja klimatologia -ryhmä tutkii kylmien olosuhteiden meteorologiaa, jäätä, lunta, meriä ja ilmastoa tavoitteenaan fysikaalisten prosessien, vuorovaikutusmekanismien ja ilmastosysteemin parempi ymmärtäminen sekä menetelmien kehitys sää- ja ilmastomallien käyttöön, mukaan lukien kuukausi- ja vuodenaikaisennusteet. Tutkimus perustuu kenttämittauksiin Arktiksella ja Antarktiksella sekä havaintoaineistojen analysointiin ja numeeriseen mallinnukseen.

Päällikkö: Tutkimusprofessori Timo Vihma, puh 029 539 4173

1.1.2022