Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt

Ryhmä tutkii säähavaintojen ja ilmastomallien avulla nykyisen ilmaston alueellisia piirteitä sekä toteutuneita ja ennakoituja tulevia muutoksia ilmastossa. Soveltavan tutkimuksen aiheina ovat mm. tarpeet varautua nykyilmaston luontaiseen vaihteluun sekä ihmisten aiheuttamiin ilmastonmuutoksiin yhteiskunnan eri aloilla.

Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt -tutkimusryhmän työ liittyy etenkin seuraaviin aihealueisiin:

  • Suomen ja lähialueiden ilmasto paikallisine piirteineen (nykyinen tilanne sekä tähänastiset ja tulevat muutokset)

  • Ilmastojärjestelmä pohjoisella havumetsävyöhykkeellä

  • Yhteiskunnallisesti merkittävien sääilmiöiden (mm. rajuilmat, myrskyt) ennustettavuus ja vaikutukset eri aikaskaaloilla ja erilaisissa ympäristöissä (mm. kaupungit, metsät)

  • Uudet menetelmät ilmastonmuutoksen ja ilmastoriskien arvioinnin ja hallinnan tueksi

  • Konsultointi sää- ja ilmastotutkimuksen eri toimialoilla niin kotimaassa kuin kansainvälisesti

  • Ilmastonmuutokseen ja vaihteluihin liittyvä tiedotus

  • Eri yhteiskunnan toimialoja tukeva soveltava sää- ja ilmastotutkimus (mm. maa- ja metsätalous, energia-, rakennus-, liikenne ja terveydenhuoltoalat)

  • Vuodenaikaisennusteiden käytettävyyden seuraaminen

Tutkimustyö tuottaa kansallisille päättäjille sekä kansalaisille tärkeää pohjatietoa yhteiskunnallisesti merkittävistä sääilmiöistä ja niiden vaikutuksista, sekä muuttuvasta ilmastostamme ja sen myötä tarvittavista yhteiskunnallisista toimenpiteistä. Tutkimustyötä tehdään etenkin EUn ja Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa, mutta myös monissa pienemmissä kokonaisuuksissa (mm. ministeriöiden hankkeet). Ryhmä hyödyntää tutkimuksissaan erityisesti ilmastomalleja sekä sää- ja kaukokartoitushavaintoja.