IPCC tukee ilmastopoliittista päätöksentekoa

IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) tavoitteena on analysoida tieteellisesti tuotettua tietoa ilmastonmuutoksesta kansallista ja kansainvälistä päätöksentekoa varten.

Ilmastopoliittisen päätöksenteon tueksi IPCC valmistelee ilmastonmuutosraportteja tutkijaryhmissä. Ryhmät keräävät ja arvioivat julkaistua tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja hillitsemismahdollisuuksista sekä siihen sopeutumisesta. IPCC ei siis tee uutta ilmastonmuutostutkimusta, vaan analysoi ja kokoaa yhteen olemassa olevaa tieteellistä tietoa. Se ei myöskään ehdota ilmastopoliittisia vaihtoehtoja.

Suomessa IPCC-työstä vastaa ympäristöministeriön asettama IPCC-työryhmä, joka kokoaa yhteen alan tutkijat ja eri ministeriöiden edustajat.

Kuudennen arviointiraportin teko on käynnissä

IPCC:n kuudes arviointiraportti on valmisteilla. Kuudes arviointiraportti koostuu kolmesta osaraportista sekä yhteenvetoraportista. Vuoden 2020 kuluessa kaikki kolmen työryhmän osaraportit tulevat asiantuntijoiden kommentoitavaksi. Kolmen työryhmän raportit valmistuvat vuoden 2021 aikana ja synteesiraportti vuonna 2022. Raporttien valmistumisen tarkempi aikataulu on IPCC:n sivuilla.

Rekisteröityminen IPCC-osaraportin kommentoijaksi on auki

Tutkijoilla on mahdollisuus osallistua osaraportin Climate Change 2021: The Physical Science Basis toisen luonnoksen kommentointiin. Tutkijoiden kommentointi vaatii rekisteröitymisen 19.4. mennessä. Kommentteja voi jättää 26.4. asti.

Rekisteröityminen tapahtuu IPCC:n verkkosivuilla

Ministeriöiden edustajat ja asiantuntijat saavat luonnoksen luettavakseen IPCC-työryhmän sihteeriltä (IPCCsihteeri@fmi.fi). Ministeriöiden kommentit tulee jättää 20.4. mennessä IPCC-työryhmän sihteerille.

Runsas asiantuntijoiden kommentointi on keskeinen osa arviointiprosessia, ja sillä taataan IPCC-raporttien korkea tieteellinen laatu ja merkittävyys ilmastopolitiikan päätöksenteolle. Kommentointi tarjoaa tutkijalle oivan mahdollisuuden tarkastella, miltä ilmastonmuutostutkimuksen synteesi oman tutkimusalan näkökulmasta näyttää.

"Jos esimerkiksi joitain merkittäviä tutkimuksia puuttuu, on tärkeää, että ne päätyvät arviointiin mukaan. Tämä koskee myös tutkijoiden omia julkaisuja", sanoo Suomen IPCC-työryhmän sihteeri Heikki Tuomenvirta

Lisätietoa työryhmä 1:n raporttiluonnoksen kommentoinnista IPCC:n sivuilta.

Tutkijoiden vuoden 2020 tulevat kommentointikierrokset

7.8.–2.10.2020: Osaraportin Climate Change 2021: Impacts, Adaptation and Vulnerability toinen luonnos

19.10.–13.12.2020: Osaraportin Climate Change 2021: Mitigation of Climate Change toinen luonnos

Kuudes arviointiraportti ja erikoisraportit

IPCC:n kuudennen arviointiraportin (Sixth Assessment Report, AR6) sarjaan kuuluvat seuraavat raportit:

Erikoisraportti merestä, jäästä ja lumesta

IPCC julkaisi 25.9.2019 raportin ilmastonmuutoksen vaikutuksista maailman meriin ja jään ja lumen peittämiin alueisiin. Raportista selviää, että jäätiköt eri puolilla maailmaa ovat pienentyneet. Lumen ja ikiroudan peittämät alueet ovat kutistuneet. Valtameret ovat lämmenneet ja merenpinnan nousu on kiihtynyt viime vuosikymmeninä. Tulevien muutosten ja niistä koituvien haittavaikutusten voimakkuus riippuu siitä, miten paljon kasvihuonekaasupäästöjä onnistutaan vähentämään.

Tiedote 25.9.2019: IPCC: Jään ja lumen määrä on vähentynyt, valtameret ovat lämmenneet ja happamoituneet, merenpinnan nousu on kiihtynyt – muutosten vaikutuksia voidaan kuitenkin vielä hillitä

Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate -raportin tiivistelmä on saatavilla englanniksi IPCC:n verkkosivustolla.

Raportin sisältöä ovat esimerkiksi merien lämpeneminen, merenpinnan nousu, ilmastonmuutoksen vaikutukset jäätiköihin ja merijäähän sekä muutosten vaikutukset meriluontoon ja ihmisiin.

Ilmasto-oppaassa on infograafeja IPCC:n erikoisraportin sisällöistä. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä.

Erikoisraportti ilmastonmuutoksesta ja maankäytöstä

IPCC julkaisi elokuussa 2019 raportin ilmastonmuutoksesta ja maankäytöstä. Raportin mukaan ennennäkemättömän nopeasti lisääntynyt maankäyttö on kiihdyttänyt osaltaan ilmaston lämpenemistä, aavikoitumista ja elinympäristöjen köyhtymistä viime vuosikymmeninä.

Climate Change and Land -raportti ja lyhennelmä on saatavilla englanniksi IPCC:n verkkosivustolla. Raportin teemoja ovat ilmastonmuutos, aavikoituminen, maaperän kunnon heikkeneminen, kestävä maankäyttö, ruokaturva sekä kasvihuonekaasujen sitoutuminen ja vapautuminen maaekosysteemeissä.

1,5 asteen erikoisraportti

IPCC julkaisi lokakuussa 2018 Global Warming of 1.5 °C -erikoisraportin lyhennelmän päätöksentekijöille. Koko raportti ja lyhennelmä on saatavilla englanniksi IPCC:n verkkosivustolla.

Keskilämpötilan 1,5 asteen nousulla verrattuna esiteolliseen aikaan on merkittäviä vaikutuksia elämään maapallolla. Raportissa käydään läpi näitä vaikutuksia verraten niitä kahden asteen keskilämpötilan nousuun. Raportissa käsitellään päästöpolkuja ja keinoja, joilla lämpeneminen on mahdollista rajoittaa 1,5 asteeseen. Lisäksi arvioidaan ilmastotavoitteiden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden yhtymäkohtia.

Raportti vastaa Pariisin ilmastokokouksessa IPCC:lle esitettyyn pyyntöön tarkastella 1,5 asteen tavoitteeseen liittyviä seikkoja. Maailman maat sitoutuivat Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitteeseen pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa verrattuna esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

Ilmasto-oppaassa on infograafeja erikoisraportin sisällöistä. Kuvat ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Uudet menetelmäohjeet – 2019 Refinement

IPCC ja sen 195 osapuolta hyväksyivät päivitetyt menetelmäohjeet kasvihuonekaasupäästöjen ja -poistumien arviointia varten yleiskokouksessaan 12.5.2019 Japanin Kiotossa. Uudet ohjeet (2019 Refinement) täydentävät nykyisin käytettäviä ohjeita esimerkiksi oletusarvojen ja päästökertoimien osalta.

Tilastokeskuksen tiedote 14.5.2019: Uudet ohjeet kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin

IPCC:n tiedote 13.5.2019: IPCC Updates Methodology for Greenhouse Gas Inventories

Historia

IPCC:n perustivat vuonna 1988 Maailman ilmatieteen järjestö WMO ja YK:n ympäristöohjelma UNEP.

IPCC ja Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore jakoivat vuoden 2007 Nobelin rauhanpalkinnon. Tahot palkittiin ilmastonmuutoksen vastaisesta työstään.