Ilmanlaadun mittauspalvelut

Palvelumme sisältää mittausten tiedonkeruujärjestelmien suunnittelun, mittaukset ja niiden valvonnan, laitteiden ylläpidon ja kalibroinnin sekä tulosten käsittelyn ja raportoinnin. Lisäksi teemme ilmanlaadun seurantasuunnitelmia sekä mittausten ja mittausverkkojen kehittämissuunnitelmia.

Ilmanlaadun mittalaitteiden näytteenottimia taivasta vasten.
Erilaisilla mittalaitteilla voidaan selvittää ilmassa olevien kaasujen ja hiukkasten pitoisuutta. Kuva: Antonin Halas

Käytössämme olevilla mittalaitteilla voidaan mitata jatkuvatoimisesti kaikkia ohjearvoin, raja-arvoin tai kynnysarvoin säädeltyjä ilman epäpuhtauksia. Mittaamme mm. seuraavia ilman epäpuhtauksia:

 • hengitettävät hiukkaset, katupöly (PM10)
 • pienhiukkaset (PM2,5)
 • typen oksidit (NO, NO2, NOx)
 • otsoni (O3)
 • rikkidioksidi (SO2)
 • haisevat rikkiyhdisteet (TRS)
 • hiilimonoksidi (CO)
 • bentseeni, tolueeni, ksyleenit ja metaani

Keräimillä voidaan mitata lisäksi hengitettäviä hiukkasia ja pienhiukkasia sekä PAH-yhdisteitä ja haihtuvia hiilivetyjä, kuten bentseeniä ja useita muita liikenteestä ja teollisuudesta peräisin olevia yhdisteitä. Keräimien näytteille voidaan tehdä kemiallisia analyyseja laboratoriossamme. Ilmanlaatumittausten tulosten tulkinnan tueksi mitataan samanaikaisesti myös meteorologisia tietoja, kuten tuulen suuntaa ja nopeutta, lämpötilaa sekä ilman suhteellista kosteutta.

Lue tästä Ilmanlaatumittausten laatujärjestelmien kuvaus (pdf).

Tutustu tästä linkistä referensseihimme ilmanlaadun mittauksista.

Kalibrointipalvelut

Laadunvarmistus on tärkeä osa mittaustoimintaa. Hyvin toteutetulla laadunvarmistuksella lisätään ilmanlaatumittausten tulosten vertailukelpoisuutta paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Ilmatieteen laitoksella toimii kalibrointilaboratorio, joka toimii sekä kansallisena ilmanlaadun vertailulaboratoriona että Mittatekniikan keskuksen sopimuslaboratoriona kaasumaisten yhdisteiden kalibrointipalvelujen tuottajana. Vertailulaboratorion tehtäviin kuuluvat jäljitettävien kalibrointipalvelujen tuottaminen ja ylläpito, näytteenotto sekä mittalaitteiden ja mittausmenetelmien testaustoiminta. Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima kalibrointilaboratorio K043 (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017), jonka pätevyysalueena on ilmanlaadun mittauksiin liittyen kaasut, hiukkasmassa sekä virtaus (kaasun tilavuusvirtaus).

Ilmakemian analyysipalvelut

 • Hiukkas-, kaasu- ja laskeumanäytteiden keruu ja analysointi standardien mukaisesti

 • Epäorgaaniset yhdisteet, alkuaineet

 • Orgaaniset yhdisteet (PAH, VOC)

Ilmatieteen laitoksella toimii ilmanlaatuun erikoistunut kemian laboratorio, jonka laatujärjestelmä ja toiminta perustuu standardiin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017.

Lue lisää laboratorioistamme

Tutkijat ilmanlaadun laboratorion laitteiston ääressä.
Ilmanlaadun laboratoriossa analysoidaan monia näytteitä. Kuva: Tero Pajukallio