Ilmanlaadun leviämismallilaskelmat

Ilmanlaatua voidaan arvioida mittausten lisäksi tietokonemallien avulla. Leviämismalleilla voidaan arvioida ilmansaasteiden leviämistä ja muutuntaa leviämisen aikana, ilmansaasteiden pitoisuuksia ulkoilmassa sekä laskeuman suuruutta.

Ilmanlaadun leviämismallin antamien pitoisuuksien tuloskartta Turun seudulta.

Leviämismallilaskelmien mittakaava voi vaihdella yksittäisen teollisuuslaitoksen päästöjen leviämisestä kokonaisen kaupunkiseudun ilmanlaadun selvittämiseen. Leviämismallien avulla saatuja pitoisuusarvoja verrataan ilmanlaadun ohjearvoihin ja raja-arvoihin.

Leviämislaskelmien tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi

 • liikennesuunnittelussa

 • kaavoituksessa

 • ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA)

 • piipun korkeuden mitoituksessa

 • kun selvitetään eri päästölähteiden osuuksia kokonaispitoisuudesta

 • kun arvioidaan päästövähennystoimien vaikuttavuutta.

Ilmatieteen laitos kehittää jatkuvasti leviämismallejaan kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Leviämismallimme on suunniteltu Suomen oloihin. Leviämismalleissa käytetään lähtötietoina mm. päästökartoitusten tuloksia ja säätietoja. Mallilaskelmiin käytetään supertietokonetta, jolloin voidaan käyttää riittävän pitkää meteorologista aineistoa (3 vuotta) ja tuottaa laskenta-arvoja suureen määrään laskentapisteitä (tuhansia pisteitä). Laskentatulokset ovat tällöin tilastollisesti riittävän edustavia ja pitoisuuksien alueellinen jakauma saadaan luotettavasti selville.

Ilmatieteen laitos tarjoaa leviämismallilaskelmia mm. seuraaville päästölähteille:

 • liikenne

 • energiantuotanto- ja teollisuuslaitokset

 • satamat ja laivaliikenne

 • jätteiden käsittely

 • jätevesien käsittely

 • eläintuotannon hajut

 • onnettomuudet ja tulipalot.

Lue lisää käyttämistämme malleista

Tutustu referensseihimme leviämismallilaskelmista