Kemikaalionnettomuuksien vaikutusten arviointi leviämismalleilla

Erilaisten kemikaalionnettomuuksien ilmanlaatuvaikutuksia voidaan arvioida Ilmatieteen laitoksella kehitetyillä leviämismalleilla. Leviämismalleilla saadaan tärkeää tietoa varauduttaessa ennakolta onnettomuustilanteisiin. Niillä voidaan myös analysoida jo tapahtuneita onnettomuus- ja päästötilanteita jälkikäteen.

Teollisuuslaitoksella tapahtuva tulipalo.
Kuva: Matti Ylätupa

Mallilaskelmien tuloksia käytetään mm. vaarallisia kemikaaleja valmistavien ja varastoivien yritysten turvallisuusselvityksissä ja -suunnittelussa, lupamenettelyssä ja uusien laitosten sijoituspaikoista päätettäessä.

Ilmatieteen laitoksella on kehitetty menetelmät myös teollisuuden äkillisten prosessihäiriöiden ja suurten satunnaispäästöjen seurausten arviointiin. Lisäksi esimerkiksi polttolaitteistojen rikkoutuminen tai tulipalojen aikana vapautuvien kuumien päästöjen leviäminen voidaan määrittää malleilla. Näissä tapauksissa voi huomattava päästömäärä purkautua lyhyen ajan kuluessa ilmaan, jolloin pitoisuudet kohoavat lähialueella ihmisten terveyden ja elollisen luonnon kannalta haitalliselle tasolle.

Lue lisää ESCAPE-mallista

Tutustu referensseihimme onnettomuusselvityksistä.