Ilmanlaadun vertailu- ja kalibrointilaboratorio

Ilmatieteen laitos toimii ilmansuojelun lainsäädännön mukaisena ilmanlaadun kansallisena vertailulaboratoriona sekä mittanormaalilaboratoriona suurealueena ilmanlaatu. Laboratorio tuottaa korkealaatuisia kalibrointipalveluja asiakkaidensa tarpeita varten.

Ilmanlaadun kalibrointilaboratorio vastaa ilmanlaadun kansallisen vertailulaboratorion ja mittanormaalilaboratorion toiminnoista. Se on puolueeton palvelulaboratorio, jonka kalibrointi- ja analysointimenetelmät perustuvat standardeihin ja joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima kalibrointilaboratorio K043 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017). Laboratoriolla on laaja yhteistyöverkosto, mikä mahdollistaa kattavan vuorovaikutuksen niin asiantuntemuksen kuin tiedon jakamiselle.

Henkilö istuu tietokoneen ääressä, taustalla laiteräkki.
Yleiskuva laboratoriosta. Kuva Pia Anttila

Kalibrointipalvelu

Mittanormaali- ja vertailulaboratorio tuottaa kalibrointipalveluja omalla pätevyysalueellaan palvelua tarvitseville tahoille: Ilmatieteen laitoksen taustailmanlaadun ja kuntien ilmanlaadun mittausverkot, yliopistot, tutkimuslaitokset ja yksityiset yritykset. Kalibrointipalvelu kattaa sekä akkreditoituun pätevyysalueeseen kuuluvan toiminnan (FINAS:in akkreditoima kalibrointilaboratorio K043), että akkreditoinnin ulkopuolelle jäävän kalibrointipalvelun. Kaikille kalibroinneille on luotu jäljitettävyysketju SI-yksikköön tai kansainväliseen primaarinormaaliin.

Asiakkaalle toimitetaan kalibrointitodistus, jossa tulosten jäljitettävyys on osoitettu SI-yksikköön ja kalibrointipitoisuuksille on määritetty kokonaisepävarmuus. Laboratoriossa voidaan kalibroida analysaattoreita, siirtokalibraattoreita, kaasunormaaleja, virtausnormaaleja sekä kaasujen laimennuslaitteistoja.

Kalibrointipitoisuudet kaasuille

Akkreditoituun pätevyysalueeseen kuuluvia kalibrointeja tuotetaan seuraaville kaasupitoisuuksille: • hiilimonoksidi (CO) 0,05-100 µmol/mol • otsoni (O₃) 0-1000 nmol/mol • rikkidioksidi (SO₂ ) 5-1000 nmol/mol • typpimonoksidi (NO) 5-1000 nmol/mol • typpimonoksidi (NO) 1-100 µmol/mol • typpidioksidi (NO₂) 5-1000 nmol/mol Akkreditoidun alueen ulkopuolisia kalibrointeja voidaan tehdä hiilidioksidin (CO₂), dityppioksidin (N₂O) ja metaanin (CH₄ ) osalta. Näistä kalibroinneista on sovittava erikseen.

Virtauskalibroinnit

Laboratoriossa tuotetaan myös virtauskalibrointeja alueella 5-50 000 ml/min. Virtauskalibroinneissa kalibrointikaasuina käytetään joko typpeä tai ilmaa. Virtauskalibroinnit kuuluvat akkreditoituun pätevyysalueeseen.

Vertailulaboratorio

Henkilö istuu tietokoneen ääressä, ympärillä laboratoriolaitteita
Ilmatieteen laitos ylläpitää kansallista otsonin primäärinormaalia, NIST SRP no.37:ää. Kuva Pia Anttila

Ilmanlaadun kansallisen vertailulaboratorion pätevyysalueena on jäljitettävien kalibrointipalvelujen tuottaminen ja ylläpito, näytteenotto sekä mittalaitteiden ja mittausmenetelmien testaustoiminta. Laboratorio palvelee Suomen ilmanlaadun mittausverkkoja sekä osallistuu eurooppalaisen vertailulaboratorioverkoston toimintaan.

Keskeisimmät tehtävät pohjautuvat EU:n ilmanlaatudirektiivin (50/2008/EU) sekä ilmanlaatuasetuksen (Vna 79/2017) vaatimuksiin: • Suomen ilmanlaatumittausten vertailukelpoisuuden osoittaminen Euroopan Unionin alueella • kansallisten ilmanlaadun vertailumittausten järjestäminen (raportit löytyvät täältä) • koulutuksen ja tiedon välittäminen ilmanlaatumittaukseen liittyvissä kysymyksissä EU:n ja kuntien mittauksista vastaavien tahojen välillä • osallistuminen Euroopan kansallisten vertailulaboratorioiden yhteistyöelimen (AQUILA) toimintaan • osallistuminen uusien menetelmästandardien laatimiseen

Mittanormaalilaboratorio

Mittanormaalilaboratorio on Suomen kansallisen metrologiainstituutin, VTT MIKES Metrologian, sopimuslaboratorio, jonka suurealueena on ilmanlaatu. Laboratorio vastaa suurealueensa ylläpidosta, tutkimuksesta ja perussuureisiin jäljitettävistä kalibroinneista. Laboratorion toiminnalla luodaan jäljitettävyysketju kaikille ilmanlaadun seurantamittauksille Suomessa.

Ilmatieteen laitos kuuluu maailmanlaajuiseen kalibrointitodistusten vastavuoroiseen hyväksymissopimuksen (Mutual Recognition Arrangement, MRA) piiriin. Sopimuksen piirissä olevat kansalliset metrologiainstituutit ja sopimuslaboratoriot tunnustavat toistensa antamat mittaus- ja kalibrointitodistukset tasavertaisiksi. Laboratorion kalibrointi- ja mittauskyky (Calibration and Measurement Capability, CMC) on kansainvälisesti arvioitu ns. avainvertailutulosten perusteella ja ne on koottu Kansainvälisen Painojen ja Mittojen (International Bureau for Weight and Measures, BIPM) tietokantaan.

Palvelujen edelleen kehittämiseksi laboratorio seuraa kansallista ja kansainvälistä ilmansuojelulainsäädäntöä alaan liittyvissä kysymyksissä sekä osallistuu aktiivisesti mittaus- ja kalibrointimenetelmien tutkimus- ja kehitystyöhön. Laboratorio on osallistunut menestyksekkäästi Euroopan kansallisten metrologialaitosten järjestön EURAMET:in tutkimusohjelmiin (EMRP ja EMPIR).