PAH-yhdisteet

Polttoaineiden epätäydellisessä palamisessa pääsee ilmaan polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä. PAH-yhdisteitä pääsee ilmaan kaikessa palamisessa ja polttamisessa, mutta kaupunki-ilmassa merkityksellisimmät lähteet ovat puun pienpolton savukaasut ja tieliikenteen pakokaasut. Teollisuudenaloista mm. valimoista ja koksaamoista pääsee ilmaan PAH-yhdisteitä.

PAH-yhdisteet ovat ilmassa kiinnittyneinä hiukkasiin (PM₂.₅ ja PM₁₀).  Hiukkasten PAH-pitoisuutta ei kuitenkaan pystytä mittaamaan jatkuvatoimisilla analysaattoreilla, vaan mittaukset perustuvat näytteenkeräykseen ja laboratorioanalyysiin.

Tunnetuin ja tutkituin PAH-yhdiste on bentso(a)pyreeni (BaP) ja sitä käytetään PAH-yhdisteiden edustajana. BaP-pitoisuuden vuosikeskiarvo ilmassa ei saa ylittää tavoitearvoa 1 nanogrammaa kuutiometrissä (ng/m³). Suomessa tätä tavoitearvoa hipovia, ja jopa ylittäviä pitoisuustasoja, on mitattu runsaasti polttopuuta käyttävillä pientaloalueilla sekä terästeollisuuslaitosten tuntumassa Raahessa.

Bentsoapyreenipitoisuudet ovat paikoin lähellä EU:n asettamaa tavoitearvoa.
Bentso(a)pyreenin vuosikeskiarvoja eri mittausasemilla vuosina 2005–2021 (Ilmansuojeluohjelman 2030 päivitys, YM 2023:8)

Lisätietoja päästölähteistä, päästöjen kehittymisestä ja alueellisesta jakaumasta ympäristöhallinnon sivuilta.