Haisevat rikkiyhdisteet

Haisevat rikkiyhdisteet (Total Reduced Sulphur eli TRS) aiheuttavat suomalaisille tutun selluteollisuuden pahan hajun. Samaisia rikkiyhdisteitä syntyy myös orgaanisen aineen hapettomassa hajoamisessa eli mätänemisessä. Näihin hajuihin voi siis törmätä myös esimerkiksi kaatopaikoilla ja jätevedenkäsittelyssä, mutta myös soiden ja järvien pohjamudista voi purkautua haisevia rikkiyhdisteitä.

TRS-yhdisteiden pitoisuutta ulkoilmassa ei säädellä EU:ssa, joten sille on käytössä vain kansallinen ohjearvo. Selluteollisuudessa haisevien rikkiyhdisteiden päästöt ovat viime vuosikymmeninä laskeneet, niin että ohjearvon ylitykset alkavat olla harvinaisia Suomessa.

Haiseville rikkiyhdisteille on voimassa kansallinen ohjearvo: kunakin kalenterikuukautena TRS-yhdisteiden vuorokausipitoisuus saa ylittää arvon 10 µg/m3 vain kerran.