SLUPSU/SmartLand-hanke

Hanke tunnistaa ja kehittää tehokkaita maankäyttöpoliittisia toimintatapoja, joilla voidaan ohjata kestävää kaupunkikehitystä. Hanke etsii ratkaisuja seuraaviin kaupunkien ongelmiin: asumisen saatavuuteen ja hintaan, asuinalueiden eriytymiskehitykseen sekä hiilidioksidipäästöihin ja energiankulutukseen. Ilmatieteen laitoksen tutkimusteemat liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. IL myös tukee kaupunkeja näihin teemoihin liittyvien politiikkatoimien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Hankkeen kuvaus

Hanke auttaa tunnistamaan ja kehittämään tehokkaita maankäyttöpoliittisia toimintatapoja sekä hakee ratkaisuja seuraaviin kaupunkien ongelmiin:

 • asumisen saatavuuteen ja hintaan

 • asuinalueiden eriytymiskehitykseen

 • kaupunkien hiilidioksidipäästöihin ja energiankulutukseen.

Hankkeessa tutkitaan maankäyttöä ohjaavia politiikkatoimia sekä taloudellisia ohjauskeinoja ja informaatio-ohjausta. Tutkimuksen keinoin tunnistetaan olemassa olevia ja kokonaan uusia keinoja, joilla kaupunkikehitystä voidaan tehokkaasti ohjata kestävämpään suuntaan. Lisäksi hanke tutkii ja kehittää näitä keinoja ja niiden käyttöönottoa kaupunkisuunnittelun ja -kehittämisen keskeisten toimijoiden kanssa. Yhteiskehittämisen välineinä käytetään myös tutkimuspohjaisia pitkän aikavälin skenaarioita. Ilmatieteen laitoksen (IL) tutkimusteemat liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. IL myös tukee kaupunkeja näihin teemoihin liittyvien politiikkatoimien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Erityisesti se

 1. kehittää korkearesoluutioisen mikrosimulaatiomallin ja hyödyntää maankäytön ja aluekehityksen skenaarioita.

 2. mallintaa kaupungin rakennuskantaa sekä energiankulutusta, jotka ovat yhteydessä kaupunkimeteorologiseen SURFEX-malliin.

 3. tutkii kaupunkien yhteiskäyttöresurssien yhteyttä maankäyttöpolitiikan keinoihin.

Työpaketti 1. Asumiskulut kaupungistumiskehityksessä

Työpaketin tavoitteena on

 • tuottaa uutta tieteellistä tietoa erilaisten maankäyttöön liittyvien politiikkatoimenpiteiden vaikutuksista asuntotarjontaan ja asumiskustannuksiin

 • luoda – yhdessä julkisen sektorin ja yritysmaailman toimijoiden kanssa – tuotetun tutkimustiedon pohjalta uusia toimintamalleja, joilla voidaan edistää asuntotarjontaa ja hillitä asumiskustannusten nousua suomalaisissa kaupungeissa ja siten lisätä kotitalouksien hyvinvointia Suomessa.

Asuntotarjonnan ja kohtuuhintaisuuden edistämisessä otetaan myös työpakettien 2 ja 3 hyödyt ja suositukset huomioon.

Työpaketti 2. Asumisen eriytymiskehitys

Kansallinen kestävän kaupunkikehityksen ohjelma asettaa yhdeksi tavoitteekseen segregaation torjunnan. Segregaatiolla tarkoitetaan sellaista väestöryhmien asumisen eriytymistä kaupungin eri alueille ja erilaatuisiin asuntoihin, jossa hyväosaiset kaupunkilaiset asuvat omilla alueillaan ja huono-osaiset omillaan. Asuinalueiden eriytyminen voi johtaa kielteisiin vaikutuksiin.

Työpaketin tavoitteena on tuottaa tietoa

 • kaupunkien ja asuinalueiden segregaation kehittymisestä ja sen torjumisesta

 • maankäyttöpoliittisista toimintavoista segregaation torjunnassa eri aikaväleillä.

Työpaketti 3. Energiahuolto

Työpaketin tavoitteena on

 • tarkastella ja kehittää maankäyttöpolitiikan ohjauskeinoja ilmastovaikutusten näkökulmasta

 • tarkastella, miten maankäyttöpolitiikan, kaupunkisuunnittelun ja energianhuollon suunnittelua voitaisiin yhdenmukaistaa

 • havainnollistaa maankäyttöpolitiikan vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin

 • esittää kehitysehdotuksia tehokkaampien ohjauskeinojen luomiseksi.

Hankkeen perustiedot

Hankkeen kesto: 2019–2025

Hankkeen toteuttajat: Aalto-yliopisto (koordinaattori), Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto

Hankkeen verkkosivut: https://smartland.fi/

Rahoitus: Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto.

Julkaisut

Teemaan liittyvät hankkeet

 • EU Life-IP CANEMURE

 • EU H2020 iSCAPE

 • EU ERA4CS URCLIM

Yhteyshenkilö

Ilmastoasiantuntija Reija Ruuhela (etunimi.sukunimi@fmi.fi)