Seurantamittaukset

Ilmanlaatu -ryhmä toteuttaa Euroopan Unionin säädösten mukaisia ilmanlaadun mittauksia sekä kansainvälisiin mittausohjelmiin kuuluvia mittauksia.

CAFE direktiivi (2008/50/EC) ja neljäs tytärdirektiivi (2004/107/EC) edellyttävät seuraavien yhdisteiden mittauksia tausta-alueilla:

 • ilman kaasumaiset epäpuhtaudet SO2, NO2, NOX, Hg, O3, sekä otsonia muodostavat haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ja bentseeni

 • hengitettävien hiukkasten (PM10) massa sekä raskasmetallien (As, Cd, Ni, Pb) ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH-yhdisteet) pitoisuudet

 • pienhiukkasten (PM2.5) massa sekä kemiallinen karakterisointi (NO3-, SO42-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+)

Ilmatieteen laitoksen taustamittausverkoston laatujärjestelmien kuvaus (pdf).

Ryhmä toteuttaa myös kansainvälisiä ilmanlaadun mittausohjelmia eri tarkoituksia varten:

 • EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) ohjelmassa tutkitaan ilmansaasteiden kaukokulkeutumista

 • AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) ohjelma keskittyy Arktisten alueiden ympäristön tilan seurantaan

 • GAW (Global Atmoshere Watch) ohjelmassa tutkitaan maailmanlaajuisesti ilmakehän kemiallista koostumusta ja fysikaalisia ominaisuuksia

 • HELCOM (Helsinki Commission) ohjelmassa selvitetään Itämeren tilaa

 • Yhdennetyssä seurannassa (Integrated Monitoring) kartoitetaan ilmansaasteiden vaikutuksia ekosysteemiin

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö: Heidi Hellén p. 029 539 5481

 • epäorgaaninen kemia: erikoistutkija Ulla Makkonen p. 029 539 5464

 • orgaaninen kemia: ryhmäpäällikkö Heidi Hellen p. 029 539 5481

 • online-mittaukset (SO2, NO2, O3, PM2.5 ja PM10): suunnittelija Matti Monto p. 029 539 3035

sähköposti: etunimi.sukunimi@fmi.fi