LIFE PeatCarbon -hanke

Hiilenkiertoryhmän tutkijat ovat mukana tutkimushankkeessa, jossa selvitetään, miten soiden ennallistamisella voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja sitoa hiiltä Itämeren alueella.

Hankkeen numero: 101074396

Hankkeen lyhenne: LIFE21 – CCM – LV – LIFE – PeatCarbon

Hankkeen rahoitusohjelma: European Commission LIFE Climate Action Programme

Hankkeen kesto: 01.07.2022 – 30.06.2027

Hankkeen koordinaattori: University of Latvia

Hankkeen koordinaattori Ilmatieteen laitoksella: Tuula Aalto, tuula.aalto@fmi.fi

Hankkeen tavoite: Ilmastonmuutoksen hillitsemistoimenpiteiden (Climate Change Mitigation, CCM) toteuttaminen soilla, innovatiivisten työkalujen ja soveltuvien menetelmien mukauttaminen ja demonstrointi kasvihuonekaasujen seurantaan

Osallistujamaat: Latvia, Suomi, Tanska, Saksa

Hankerahoituksen vastaanottajat Suomessa: Ilmatieteen laitos, Oulun yliopisto ja Luonnonvarakeskus

Ulkomaalaiset vastaanottajat: University of Latvia (LU), Institute for Environmental Solutions, “Baltijas Krasti”, SIA “AGS Sistēmas”, SIA “EthnoExpert”, Latvian State Forest Research Institute “Silava”, Amphis international (Tanska), Naturschutzbund Deutschland (Saksa) ja Silkeborgas municipality (Tanska)

Hankkeen budjetti: 4 425 740,42 euroa

Taloudellinen tuki Euroopan komissiosta: 60%

Kohteet Suomessa: Välisuo ja Matorova suo

Kohteet Latviassa: Cenas suo, Lielais Pelečāres suo, Melnais Lake suo ja Sudas-Zviedru suo Gaujan kansallispuistossa. Hankkeen tavoitteet:

 • CCM-toimenpiteiden (ilmastonmuutoksen hillitsemistoimenpiteiden, Climate Change Mititgation) toteuttaminen turvemailla kasvihuonekaasupäästöjen (KHK) vähentämiseksi Latviassa ja Suomessa, joka edesauttaa LIFE Climate Action -ohjelman erityistavoitteita.

 • Testata innovatiivisia seurantamenetelmiä kasvihuonekaasupäästöjen kattavaan arviointiin Latviassa ja Suomessa, mikä myötävaikuttaa sellaisten innovatiivisten CCM-tekniikoiden, menetelmien ja instrumenttien tunnistamiseen, todentamiseen ja demonstrointiin, jotka soveltuvat monistettavaksi ja siirrettäväksi Itämeren alueiden, ja EU:ssa yleensä, olevien soiden hoitoon. Toteutettujen hoitotoimenpiteiden seurantaa toteutetaan hankkeen puitteissa perustetuissa kohteissa sekä aiemmissa LIFE-hankekohteissa, jolloin varmistetaan LIFE-ilmastotoimintaohjelmassa saavutettujen tulosten todentaminen, käyttöönotto, toistaminen ja siirrettävyys sekä skaalaus aiempien LIFE-hankkeiden tuloksista.

 • CCM-toimenpiteiden seuranta kahdella turvemaan ennallistamiskohteessa Latviassa – Lielais Pelečāre Mire luonnonsuojelualue, Cena Mire luonnonsuojelualue, ja kaksi Suomessa – Välisuo ja Matorova suo, sekä kolme LIFE hankkeen kohdetta Latviassa, joissa suot on entisöity jo aiemmin: Cena Mire luonnonsuojelualue (“LIFE Mires,” LIFE04 NAT/LV/000196), Melnais Lake Mire luonnonsuojelualue (“LIFE Raised bogs,” LIFE08 NAT/LV/000449) and Sudas-Zviedru Mire Gaujan lkansallispuistossa (“LIFE Wetlands,” LIFE13 NAT/LV/000578), mikä varmistaa LIFE-ilmastotoimintaohjelmassa saavutettujen tulosten todentamisen, käyttöönoton, toistamisen ja siirrettävyyden.

 • Työkalun kehittäminen toistettaviin ja siirrettäviin kaukokartoitukseen perustuvien seuranta- ja mallintamistyökalujen soveltamiseen kasvihuonekaasujen arvioinneissa ja inventoinnissa sekä toistettavien ja siirrettävien indikaattoreiden soveltamiseen soiden ennallistamisen onnistumisen arvioinnissa.

 • Innovatiivisten levitys-, tiedotus- ja koulutustoimien toteuttaminen tietopohjan parantamiseksi tehokkaiden CCM-toimien ja -toimenpiteiden kehittämistä, arviointia, seurantaa, ja täytäntöönpanoa varten sekä parantaa kansallisten ja paikallisten viranomaisten valmiuksia soveltaa tietoa käytännössä.

 • Harmonisoida soiden viestintätoimia LIFE PeatCarbonin hankkeen sisällä ja ulkopuolella.

Odotetut tulokset:

 • Hankkeen aikana 2022–2027 vähennetään CO₂-päästöjä hankkeen tutkimuskohteissa, mukaan lukien rappeutuneet kohteet, 37 117 tonnia CO₂ eq. yr⁻¹ Latviassa ja 3500 tonnia CO₂ eq. v⁻¹ Suomessa.

 • Latviassa ja Suomessa toteutetaan soiden ilmastonmuutoksen hillitsemistoimenpiteitä (CCM), minkä jälkeen suon rappeutumista vähennetään. Alue, jolla hoitotoimien positiivinen vaikutus saavutetaan, on Latviassa 5076 ha (Lielais Pelečāre suo – 4946 ha, Cena suo – 130 ha) ja 338 ha Suomessa (Välisuolla 114 ha, Matorova suo 224), eli yhteensä 5414 ha.

 • Kattavat toimenpiteet toteutettujen CCM-vaikutusten arvioimiseksi koskien kehitettyjä ja arvioituja, toistettavia ja siirrettäviä indikaattoreita soiden ennallistamisen ja uudelleenviljelyn onnistumisen arvioimiseksi kaukokartoitusratkaisuja soveltaen.

 • Simulointimalliin toteutettu mallinnustyökalujen kehittäminen soiden kasvihuonekaasupäästöjen kustannustehokkaaseen seurantaan ja ennusteiden arviointiin erilaisissa ilmasto-olosuhteissa (kaukokartoitus-mallinnustyökalu, kasvillisuuden nopea seuranta).

 • Edistymisraportit (tai asiaankuuluvat asiakirjat, jotka on laadittu LULUCF-asetuksen mukaisesti), päästöennusteet ja kasvihuonekaasuinventaariot Itämeren alueella.

 • Parannetut menetelmät ja tiedot, jotka esitetään hankemaiden kansallisissa kasvihuonekaasuinventaarioissa ja niihin liittyvissä asiakirjoissa.

 • Kansainvälisesti soveltuva Parhaiden Käytäntöjen Kirja CCM-toimenpiteiden toteuttamisesta ja seurannasta, harmonisoiduista kasvihuonekaasujen mittaus- ja tietojenkäsittelymenetelmistä sekä ekosysteemimalli Itämeren alueen rappeutuneista ja hylätyistä suoista.

 • Viranomaisten, päättäjien, paikallisten ihmisten, asiantuntijoiden ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien tietoisuuden lisääminen suon käytön ja ennallistamisen vaikutuksista.

 • Parannettua synergiaa muiden LIFE-suohankkeiden kanssa viestintätoiminnan ja poliittisten viestien osalta.

Lue hankkeesta lisää englanniksi.

LIFE PeatCarbon -hankkeen logo.Euroopan Unionin LIFE-ohjelman logo.