Meren dynamiikka

Ryhmä tutkii vedenkorkeusvaihteluita, tuulen kehittämiä aaltoja, hydrografiaa ja virtauksia.  Tutkimuksessa yhdistetään merellisiä havaintoja ja malleja sekä numeerisia menetelmiä fysikaalisten prosessien ja vuorovaikutusmekanismien ymmärtämiseen prosessitasolta alueelliseen mittakaavaan.   Ryhmä vastaa myös Ilmatieteen laitoksen operatiivisten merimallien kehittämisestä, ylläpidosta sekä osallistuu yhteiseurooppalaisten meripalveluiden tuotantoon.

Mallikehitystyössä keskitytään kausittain jään peittämien merialueiden fysiikan numeeriseen mallinnukseen. Ensisijaisena tutkimuskohteena on Itämeren alue, mutta tutkimus tähtää myös arktisten alueiden mallinnukseen. Ryhmän tutkimus tähtää myös meren dynamiikan tarkempaan kuvaukseen merimalleissa. Tavoitteena on  jää-, aalto- ja hydrodynaamisten merimallien kytkeminen mallikokonaisuudeksi, jolla pystytään nykyistä paremmin kuvaamaan jään, aallokon ja meren pintakerroksen turbulenttisen sekoittumisen vuorovaikutuksia. Ryhmä tutkii keskimääräisen vedenkorkeuden muutoksia ja vedenkorkeuden ääriarvoja Suomen rannikolla perustuen havaintodataan sekä vedenkorkeusskenaarioihin. Tutkimustuloksia hyödynnetään esim. määrittäessä rannikolle alimpia suositeltavia rakentamiskorkeuksia, tulvakarttojen pohjana, ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja ydinvoimaloiden turvallisen toiminnan tukena. Ryhmä tuottaa todennäköisyysennusteita mm. vedenkorkeuden ennustamiseen ja kehittää tilastollisia ennustusmenetelmiä.  

Kolmiulotteisen NEMO-merimallin laskenta-alue ja syvyystiedot.
Kolmiulotteisen NEMO-merimallin laskenta-alue ja syvyystiedot. Kuva: Tuomas Kärnä

7.6.2023