Ilmanlaadun säädökset ja ohjeet

Hengitysilman laadulle on olemassa iso joukko laatuvaatimuksia ja -suosituksia. Ne voivat olla kunkin maan lainsäädännössä asetettuja ehdottomia raja-arvoja ja/tai pitkälle tähtäimelle asetettuja tavoitteita. Maailman terveysjärjestö WHO puolestaan on antanut maailmanlaajuiset ohjearvot. Alla olevissa taulukoissa on erilaisten normien numeroarvot ja lyhyet selostukset sisällöstä.

EU ja Suomi

Kansallinen ilmanlaatulainsäädäntö on yhteneväinen Euroopan unionin sääntelyn kanssa.

Suomen ohjearvot

Globaalit ohjearvot

Lisätietoa Suomen säädöksistä ympäristöhallinnon sivuilta.

Ilmanlaadun raja-arvot

Terveyshaittojen ehkäiseminen

Raja-arvot määrittelevät ilmansaasteille korkeimmat sallitut pitoisuudet, joiden ylittyessä viranomaisten on ryhdyttävä toimenpiteisiin pitoisuuksien alentamiseksi. Raja-arvot ovat Euroopan unionin sitovimmat ilmanlaatunormit.

Yhdiste Aika Raja-arvo µg/m3 Sallitut ylitykset vuodessa
Rikkidioksidi SO2

Tunti

Vuorokausi

350

125

24

3

Typpidioksidi NO2

Tunti

Vuosi

200

40

18

-

Hengitettävät hiukkaset PM10

Vuorokausi

Vuosi

50

40

35

-

Pienhiukkaset PM2.5 Vuosi 25  
Lyijy Pb Vuosi 0.5 -
Bentseeni C6H6 Vuosi 5 -
Hiilimonoksidi CO 8 tuntia 10 000 -

Lyhytaikaisille raja-arvopitoisuuksille (tunti ja vuorokausi) on annettu sallittujen ylitysten lukumäärät. Kustakin tunti- ja vuorokausiraja-arvopitoisuuden ylityksestä on tiedotettava väestölle. Tiedotus tapahtuu reaaliaikaisesti sivustomme kautta. Muuta mediaa käytämme merkittävissä episoditapauksissa. Suomessa raja-arvotason ylittyminen on yleisintä hengitettäville hiukkasille, PM₁₀, katupölyaikaan maalis-huhtikuussa.

Raja-arvojen ylittymistä valvotaan tarkasti määritellyissä pysyvissä mittauspaikoissa laadukkailla, ns. referenssimittausmenetelmillä (katso myös Ilmanlaadun vertailu- ja kalibrointilaboratorio). Raja-arvojen ylityksiä ei ole tapahtunut vuoden 2015 jälkeen, jolloin typpidioksidin pitoisuudet ylittivät vuosiraja-arvon (40 µg/m³) Helsingin vilkasliikenteisissä katukuiluissa Mäkelänkadun ja Töölöntullin mittausasemilla.

Kasvillisuuden suojeleminen

Lisäksi kasvillisuuden suojelemiseksi on annettu omat kriittiset tasot.

YhdisteAikaKriittinen taso µg/m3
Rikkidioksidi SO2Vuosi/Talvikausi20
Typen oksidit NO+NO2Vuosi30

Kasvillisuuden suojelun raja-arvoja tulee soveltaa metsä- ja maaseutualueilla eli niin sanotuilla tausta-alueilla. Suomessa tausta-alueiden pitoisuudet jäävät selvästi näiden raja-arvojen alle.

Ilmanlaadun tavoitearvot

Terveyshaittojen ehkäiseminen

Tavoitearvot ovat sitovuudeltaan hieman löysempiä kuin raja-arvot.  Tavoitearvoihin tulee pyrkiä käyttämällä parasta mahdollista teknologiaa ja muita  kustannustehokkaita keinoja. Tavoitearvot on annettu esimerkiksi otsonille, jolle kaukokulkeutuminen on merkittävää, ja jonka pitoisuuksia ei pystytä alentamaan pelkästään kansallisin toimin.

Yhdiste Aika Tavoitearvo µg/m3
Otsoni O3 Kahdeksan tunnin liukuva keskiarvo

120 µg/m3

saa ylittyä 25 kertaa/vuosi kolmen vuoden keskiarvona*

Arseeni As Vuosikeskiarvo 0,006
Kadmium Cd Vuosikeskiarvo 0,005
Nikkeli Ni Vuosikeskiarvo 0,020
Bentso(a)pyreeni Vuosikeskiarvo 0,001

*pitkän ajan tavoitteena on ettei ylityksiä ole lainkaan. 

Kasvillisuuden suojeleminen

Otsoni on haitallista myös kasvillisuudelle. Haitallisuus on riippuvainen kasvukauden aikaisista korkeista otsonipitoisuuksista ja niiden  kestosta. Niinpä otsonin tavoitearvo perustuu altistusaikaan. AOT40-otsonialtistusindeksi lasketaan 80 µg/m³ ylittävien otsonin tuntipitoisuuksien ja 80 µg/m³ erotuksen kumulatiivisena summana. Summa kertyy vuosittain 1.5.-31.7. välisenä aikana, ja sitä laskettaessa huomioidaan klo 10.00 ja 22.00 (Suomen kesäaikaa) välillä mitatut tuntipitoisuudet.

YhdisteMäärittelyTavoitearvo vuodelle 2010Pitkän tähtäimen tavoite
Otsoni O380 µg/m3 ylittävien tuntiarvojen summa18000 µg/m3h laskettuna viiden vuoden keskiarvona6000 µg/m3h

Otsonipitoisuudet ylittävät sekä terveyshaittojen ehkäisemiseksi että kasvillisuuden suojelemiseksi annetut pitkän tähtäimen tavoitetasot laajoilla alueilla vuosittain.

Ilmanlaadun kynnysarvot

Varoituskynnys on pitoisuustaso, jonka ylittyessä lyhytaikainenkin  altistuminen vaarantaa väestön terveyden. Varoituskynnykset on annettu otsonille, rikkidioksidille ja typpidioksidille. Suomessa näin korkeita pitoisuuksia ei esiinny.

Tiedotuskynnys puolestaan on taso,  jonka ylittyminen voi vaarantaa erityisen herkkien väestöryhmien terveyden. Otsonin tiedotuskynnyksen ylitykset ovat harvinaisia, mutta kuitenkin mahdollisia myös Suomessa. Viimeisin ylitys tapahtui toukokuussa 2006 Virolahdella.

YhdisteAikaTiedotuskynnys µg/m3Varoituskynnys µg/m3
Otsoni O3Tunti180240
Rikkidioksidi SO2Kolme peräkkäistä tuntia 500
Typpidioksidi NO2Kolme peräkkäistä tuntia 400

Ilmanlaadun ohjearvot (1996)

Vuonna 1996 voimaantulleet kansalliset ohjearvot ovat ensisijaisesti  ympäristöviranomaisten käytössä suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä. Niitä käytetään esimerkiksi päästöjä aiheuttavan toiminnan  ympäristölupamenettelyssä.

YhdisteAikaOhjearvo µg/m3Tilastollinen määrittely
Rikkidioksidi SO2

Tunti

Vuorokausi

250

80

Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste

Kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo

Typpidioksidi NO2

Tunti

Vuorokausi

150

70

Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste

Kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo

Hiilimonoksidi CO

Tunti

Kahdeksan tuntia

20000

8000

Tuntikeskiarvo

Liukuva keskiarvo

Kokonaisleijuma TSP

Vuorokausi

Vuosi

120

50

Vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipiste

Vuosikeskiarvo

Hengitettävät hiukkaset PM10Vuorokausi70Kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
Haisevat rikkiyhdisteet TRSVuorokausi10Kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo, ilmaistaan rikkinä

Lisäksi ekosysteemien suojelemiseksi pitkän ajan tavoitteena on, ettei rikkilaskeuma ylitä 0,3 grammaa neliölle vuodessa.

WHO:n ohjearvot (vuoden 2021 päivitys)

Maailman terveysjärjestö (WHO) arvioi ilman pilaantumisen yhdeksi suurimmaksi globaaliksi terveyteen kohdistuvaksi ympäristöriskiksi. WHO päivitti syksyllä 2021 ilmansaasteiden ohjearvopitoisuudet, joita pienemmillä pitoisuuksilla haitallisia terveysvaikutuksia ei esiinny lainkaan tai ne ovat vain vähäisiä.

Yhdiste Aika WHO:n ohjearvo

Pienhiukkaset PM2.5

Vuosi

Vuorokausi*

5 µg/m3

15 µg/m3

Hengitettävät hiukkaset PM10

Vuosi

Vuorokausi*

15 µg/m3

45 µg/m3

Typpidioksidi NO2

Vuosi

Vuorokausi*

Tunti

10 µg/m3

25 µg/m3

200 µg/m3

Rikkidioksidi SO2

Vuorokausi*

10 minuuttia

40 µg/m3

500 µg/m3

Otsoni O3

6 kuukautta**

8 tuntia

60 µg/m3

100 µg/m3

Hiilimonoksidi CO

Vuorokausi*

Tunti

4 mg/m3

30 mg/m3

Lyijy Pb Vuosi 0,5 µg/m3
Kadmium Cd Vuosi 5 ng/m3

*Vuorokausiarvojen osalta WHO suosittaa, että ohjearvoa noudatetaan 99-prosenttisesti (3 ylityskertaa).

**Vuorokauden korkeimpien kahdeksan tunnin keskiarvojen keskiarvo 6 kuukauden ajalta.