Raportit ja lomakkeet

Esimerkki lineaarisuuden ja havaintorajan laskennasta NO:lle (MS Excel-tiedosto)Koko

Ilmanlaadun mittausohje:
LIITE 11_Lineaarisuus ja havaintoraja_NO.xls

40 KB

MAKESENS-application for trend calculation / MAKESENS-sovellus aikasarjojen trendilaskentaan (englanninkielinen)Koko
MAKESENS-application (MS Excel 97)210 KB
MAKESENS User Manual210 KB
Julkaisuvuosi Raportin otsikko
2020 Direktiivin 2004/107/EY mukaisen ilmanlaadun seurannan tulosten oikeellisuuden varmistaminen 2019-2020 (DIRME2019)
2019 Esiselvitys ilmanlaadun mittausasemien edustavuuden arvioinnista 2019
2018

Verification of PM-analyzers for PM10 and PM2,5 with the PM reference method

2018 Ulkoilman  SO2-, NO- ja O3-mittausten kansallinen vertailumittaus sekä ilmanlaatumittausten laatujärjestelmä- ja kenttäauditointi 2017.
2017 Ilmanlaadun mittausohje. Raportteja 2017:6.
2017 Demonstration of the equivalence of PM2.5 and PM10 measurement methods in Kuopio 2014-2015
2015 Kansallinen vertailumittaus ja kenttäauditointi 2011. Ulkoilman CO-, SO2-, NO - ja O3-mittaukset.
2015 Ilmanlaadun seurantojen laatu ja kustannukset
2014 Ilmanlaadun seurantatarpeen arviointi
2011 Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa - Pienhiukkaset (PM2,5)
2010 Demonstration of the equivalence of PM2.5 and PM10 measurement methods in Helsinki 2007-2008
2007 Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa - Arseeni, kadmium, nikkeli, elohopea ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt (=PAH-yhdisteet)
2003 Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa - Otsoni
2003 Ilmanlaatu Suomessa - Mitatut pitoisuudet suhteessa ohje- ja raja-arvoihin sekä vertailuja eurooppalaisiin pitoisuustasoihin
2002 Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa - Hiilimonoksidi ja bentseeni
2001 Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa - Rikkidioksidi, typen oksidit, PM10 ja lyijy