Ilmanlaatuindeksi

Ilmanlaatuindeksiä käytetään päivittäisessä ilmanlaatutiedotuksessa. Sen avulla ilmanlaatu kullakin asemalla voidaan tiivistää havainnolliseen väriasteikkoon ja laatusanoihin hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono. Indeksi on tunneittain mittausasemalle laskettava vertailuluku, joka kuvaa sen hetkistä ilmanlaatua suhteutettuna ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. Ilmanlaatuindeksi perustuu pitoisuuksien tuntiarvoihin ja se päivittyy tunnin välein.

Väri Ilmanlaatu Terveysvaikutukset Muut vaikutukset
vihreä hyvä ei todettuja lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä
keltainen tyydyttävä hyvin epätodennäköisiä lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä
oranssi välttävä epätodennäköisiä selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
punainen huono mahdollisia herkillä ihmisillä selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
violetti erittäin huono mahdollisia herkillä väestöryhmillä selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä

Ilmanlaatuindeksin laskennassa voidaan ottaa huomioon rikkidioksidin (SO2), typpidioksidin (NO2), hengitettävien hiukkasten (PM10) , pienhiukkasten (PM2.5), otsonin (O3), hiilimonoksidin (CO) ja haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuudet. Millään asemalla ei mitata näitä kaikkia, joten käytännössä indeksi lasketaan aina vain osasta näitä yhdisteitä. Eri asemien indeksit eivät siis välttämättä ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Jos asemalla mitataan yhtä tai kahta yhdistettä, indeksiä ei välttämättä lasketa lainkaan.

Ali-indeksien määrittely

Ilmanlaatuindeksin määrittämiseksi kullekin mitattavalle yhdisteelle lasketaan ensin pitoisuuksien tuntikeskiarvoista ali-indeksi. Ali-indekseistä korkeimman arvo määrää ilmanlaatuindeksin arvon.

Kunkin yhdisteen tuntipitoisuutta vastaava indeksiarvo (ns. ali-indeksi), pitoisuus mikrogrammaa kuutiometrissä ilmaa (µg/m3)

Indeksiluokitus SO2 NO2 PM10 PM2.5 O3 CO TRS
hyvä alle 20 alle 40 alle 20 alle 10 alle 60 alle 4000 alle 5
tyydyttävä 20-80 40-70 20-50 10-25 60-100 4000-8000 5-10
välttävä 80-250 70-150 50-100 25-50 100-140 8000-20000 10-20
huono 250-350 150-200 100-200 50-75 140-180 20000-30000 20-50
erittäin huono yli 350 yli 200 yli 200 yli 75 yli 180 yli 30000 yli 50

Suomen oloihin sovitettu ilmanlaatuindeksi on HSY:n ja THL:n kehittämä.