Raskasmetallit

Raskasmetalleja pääsee ilmaan erityisesti  energiantuotannosta ja teollisuusprosesseista.  Korkeimpia arseeni-, kadmium-  ja nikkelipitoisuuksia mitataankin teollisuuslaitosten ympäristöissä.

Ilmassa raskasmetallit ovat tyypillisesti kiinnittyneinä hiukkasiin (PM2.5 ja PM10). Hiukkasten raskasmetallipitoisuutta ei kuitenkaan pystytä mittaamaan jatkuvatoimisilla analysaattoreilla vaan mittaus perustuu näytteenkeräykseen ja laboratorioanalyysiin.  

Arseenipitoisuuden vuosikeskiarvo ilmassa ei saa ylittää tavoitearvoa 6 nanogrammaa kuutiometrissä (ng/m3), kadmiumin 5 ng/m3 ja nikkelin 20 ng/m3. Lyijyn vuosikeskiarvon raja-arvo on 0,5 mikrogrammaa kuutiometrissä (µg/m3). Viime vuosina arseenin tavoitearvo on ylittynyt yhdellä mittauspaikkakunnalla, Harjavallassa. Muiden säänneltyjen raskasmetallien (Pb, Cd, Ni) pitoisuudet jäävät selvästi alle raja- ja tavoitearvojensa.

Raskasmetallit 1996-2019

Lisätietoja päästölähteistä, päästöjen kehittymisestä ja alueellisesta jakaumasta ympäristöhallinnon sivuilta.