Raskasmetallit

Raskasmetalleja pääsee ilmaan erityisesti  energiantuotannosta ja teollisuusprosesseista.  Korkeimpia arseeni-, kadmium- ja nikkelipitoisuuksia mitataankin teollisuuslaitosten ympäristöissä.

Ilmassa raskasmetallit ovat tyypillisesti kiinnittyneinä hiukkasiin (PM₂.₅ ja PM₁₀). Hiukkasten raskasmetallipitoisuutta ei kuitenkaan pystytä mittaamaan jatkuvatoimisilla analysaattoreilla vaan mittaus perustuu näytteenkeräykseen ja laboratorioanalyysiin.  

Arseenipitoisuuden vuosikeskiarvo ilmassa ei saa ylittää tavoitearvoa 6 nanogrammaa kuutiometrissä (ng/m³), kadmiumin 5 ng/m³ ja nikkelin 20 ng/m³. Lyijyn vuosikeskiarvon raja-arvo on 500 ng/m³. Viime vuosina arseenin ja nikkelin tavoitearvo on ylittynyt yhdellä mittauspaikkakunnalla, Harjavallassa. Muiden säänneltyjen raskasmetallien, lyijyn ja kadmiumin, pitoisuudet jäävät selvästi alle raja- ja tavoitearvojensa.

Raskasmetallit 1996-2020

Lisätietoja päästölähteistä, päästöjen kehittymisestä ja alueellisesta jakaumasta ympäristöhallinnon sivuilta.