Älyliikenne

Älykkäällä liikenteellä (ITS – Intelligent Transport Systems) tarkoitetaan liikenteen sujuvuuden tai turvallisuuden parantamista ajoneuvojen sekä ajoneuvojen ja infrastruktuurin välisen kommunikaation avulla.

Ilmatieteen laitos on mukana useissa kansallisissa- ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa, joissa kehitetään autojen välistä tietoverkkopalvelualustaa säähän ja turvallisuuteen liittyvine esimerkkipalveluineen, ajoneuvodataa hyödyntäviä paikkatietoon sidottuja reaaliaikaisia tiesääpalveluja, tiesääpalveluiden edistyneitä testiympäristöjä sekä älykkään liikenteen tietoturvaratkaisuja.

Ilmatieteen laitoksen määrätietoinen älykkään liikenteen tutkimus aloitettiin vuonna 2006, jolloin alkuperäinen ajoneuvojen välisen tukiasema-avusteisen kommunikaatioverkon arkkitehtuuri esiteltiin. Alkuperäinen kommunikaatioarkkitehtuuri perustui langattomaan Wi-Fi-verkkoon ajoneuvojen sekä infrastruktuurin välillä, tuettuna kaupalliseen GPRS-pohjaiseen kommunikaatioon taustalla olevana kiinteänä verkkojärjestelmänä. Tämä oli uudenlainen ratkaisu, jossa yhdistettiin lyhyen kantaman langaton verkko ja maantieteellisesti kattava mobiiliverkko sillä hetkellä käytössä olevilla ratkaisuilla. Kehittyneempi lyhyen kantaman langaton ajoneuvokommunikaatioprotokolla (IEEE 802.11p) sekä kehittyneemmät mobiiliverkkoratkaisut (3G/4G/5G) ovat tarjonneet mahdollisuuden kehittää ratkaisuja edelleen.

Sodankylän infrastruktuurit tukevat älyliikennetutkimusta

Keskeinen infrastruktuurielementti älykkään liikenteen tutkimuksessa on ollut jo pitkään Sodankylän interaktiivinen tutkimustiesääasema, jossa kehitettyjä ratkaisuja on voita testata ja pilotoida todellisessa liikenneympäristössä. Ympäristöön on kehitetty joukko esimerkkipalveluita keskittyen onnettomuusvaroituksiin (sekä kriittiset että informatiiviset) ja tiesäätietoon, jotka edustavat melko hyvin yleisimpiä ajoneuvoverkkopalveluita mutta samalla kuormittaen kommunikaatioalustaa niin kapasiteetilla kuin reaktioajalla mitaten.

Tänä päivänä Ilmatieteen laitoksen älykkään liikenteen tutkimus on vakaalla pohjalla. EAKR Sod5G-hankkeessa kehitetään ajoneuvojen talvitestausrataympäristöön tarkkaa tiesääinformaatiota tiesääasema- ja mobiilimittausten pohjalta, käyttäen hyväksi erilaisia langattomia kommunikaatioratkaisuja alkaen 5G-mobiiliverkosta ja ajoneuvojen välisestä IEEE 802.11p -paikallisverkosta.

Testausta todellisissa liikenneympäristöissä

Kehitettyjä ratkaisuja voidaan viedä todelliseen liikenneympäristöön EAKR Älykkäät Arktiset Rekat –hankkeen operatiivisen VR Transpointin kuorma-auto ryhmän avulla, joka operoi intensiivisesti Kemin ja Kevitsan välisellä tieosuudella, kyydissään Ilmatieteen laitoksen mobiili säähavaintomittalaitteisto. Tämän liikkuvan älyliikennelaboratorion todellisen liikenneympäristön havaintodataa käytetään pohjana edistyneille tiesääpalveluille, joita myös välitetään samoille autoille ammattikäyttäjien pilottipalveluina. Interreg Wirma-hankkeessa näitä palveluja jalostetaan myös tienpitäjien tarpeisiin.

Tekes Challenge Finland- ohjelman 5G-Safe –hankkeessa 5G-verkon tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen kehitetään vieläkin monipuolisempia älyliikenteen tiesääpalveluita, hyödyntäen muun muassa ajoneuvokameroiden tuottamaa visuaalista informaatiota liikenteestä. Älykkäässä liikenteessä kriittinen tietoturva on keskeisenä teemana Celtic Plus-ohjelman CyberWI-hankkeessa sekä EU:n Ecsel JU-hankkeessa SafeCOP, jossa myös tutkitaan älyliikenteen palveluiden tarjoamista pilvipalveluiden kautta.

Näiden hankkeiden lisäksi Ilmatieteen laitos osallistuu älykkään liikenteen kehittämiseen erilaisissa tutkimusohjelmissa, työryhmissä ja kehitysympäristöissä, joista mainittakoon Muoniossa kehitettävä automaattisen ajamisen arktisten olosuhteiden testausympäristö Aurora. 

 

Kuva: Olli Autonen