Tutkimusdatapolitiikka

Ilmatieteen laitoksen tutkimusdatapolitiikka (1) perustuu laitoksen periaatteisiin, joilla tuetaan tutkimusaineistojen ja -datan luotettavuutta ja avoimuutta.

Tutkimusdatapolitiikassa annetaan ohjeita Ilmatieteen laitoksen tutkimushankkeissa tuotetun, käytetyn ja muokatun digitaalisen tutkimusaineiston ja -datan hallintaan. Datapolitiikka koskee Ilmatieteen laitosta organisaationa sekä sen kaikkia tutkijoita. Siinä noudatetaan asiaa koskevaa lainsäädäntöä sekä tieteellisten julkaisujen ja tutkimustiedon avointa saatavuutta koskevia kansallisia ja EU:n suuntaviivoja.

Ilmatieteen laitos määrittelee "tutkimusdatan" digitaaliseksi informaatioksi, erityisesti tiedoiksi ja luvuiksi, joita kerätään tutkittavaksi ja joita käytetään perustelujen, pohdinnan ja laskelmien pohjana. Tutkimuskontekstissa dataa ovat esimerkiksi tilastot, kokeiden tulokset, mittaukset, havainnot, mallit, kenttätyön tulokset, kyselytulokset, haastattelutallenteet, kuvat, hakualgoritmit, tietojen yhdistämistekniikat ja -mallit sekä muut tutkimusaineistoon suoraan liittyvät kohteet, kuten metatiedot, työkalut, ohjelmistot, alustat ja palvelut2. Tämä datapolitiikka koskee kaikkea Ilmatieteen laitoksen tai sen henkilöstön kokonaan tai osittain hankkimaa ja/tai luomaa tutkimusdataa.

Datapolitiikkaa päivitetään säännöllisesti, jotta varmistetaan, että se vastaa tieteellisiä vaatimuksia ja datanhallinnan parhaita käytäntöjä ja noudattaa kansainvälisen tiedeyhteisön yleisiä periaatteita ja tutkimusaineistoja ja -dataa koskevia kansallisia määräyksiä.

Ilmatieteen laitos edistää tutkimustiedon avoimuutta

 • Ilmatieteen laitoksen strategisena tavoitteena on avoimen tieteen edistäminen (Strategia 2025).

 • Ilmatieteen laitos tukee tutkimusaineistojen FAIR-periaatteita3 (löydettävyys, saavutettavuus, yhteentoimivuus, uudelleenkäytettävyys) useiden avointa ja systemaattista tutkimusaineistojen ja -datan hallintaa edellyttävien tutkimusrahoittajien vaatimusten mukaisesti.

 • Kansallisella julkisella rahoituksella tuotettu tutkimusdata on avointa, ja Ilmatieteen laitos antaa tutkimustietonsa muiden saataville, jos sen rajoittamiseen ei ole oikeudellista, eettistä, sopimusperusteista tai muuta syytä.

Ilmatieteen laitos noudattaa hyviä datanhallintakäytäntöjä

 • Ilmatieteen laitos on sitoutunut tukemaan hyvää datanhallintaa datan koko elinkaaren ajan. Hyvä datanhallinta on suunnitelmallista, ja se perustuu yhteisiin käytäntöihin (Ilmatieteen laitoksen tutkimusaineiston hallintaa koskevat ohjeet), koskee tutkimusaineistoa ja niihin liittyvää metatietoa (työkalut, alustat, palvelut) sekä ottaa huomioon datan elinkaaren hallintaa käsittelevät kansalliset ja kansainväliset vaatimukset.

 • Ilmatieteen laitos tuottaa myös tutkimusdataa, joka on saatavilla kansainvälisissä datakeskuksissa. Olemassa olevat käytännöt, kuten tutkimusdatan jakaminen ja tallentaminen kansainvälisiin datakeskuksiin, jatkuvat.

Keinot avoimen tutkimusdatan ja sen hallinnan toteuttamiseksi

Saatavuus

 • Kaikki Ilmatieteen laitoksen hallussa olevat tutkimusaineistot ovat avoimesti kaikkien henkilöiden ja organisaatioiden saatavilla.

 • Tutkimusaineistoihin ja -dataan voi liittyä eettisiä, luottamuksellisia, immateriaalioikeuksia ja rahoittajia koskevia sekä oikeudellisia rajoituksia, mikä on todettava ja mainittava selkeästi.

 • Jos saatavuuteen liittyy rajoituksia (johtuen oikeudellisista, eettisistä, sopimusperusteisista, turvallisuuteen liittyvistä tai muista syistä), ne mainitaan ja saatavuudesta annetaan ohjeita.

 • Ilmatieteen laitos antaa tutkijoilleen mahdollisuuden työstää, käsitellä ja julkaista keräämäänsä tutkimusdataa ennen kuin ne tehdään kaikille avoimiksi. Tämä ajanjakso ei saisi kuitenkaan olla pidempi kuin kaksi vuotta tietojen keruun päättymisestä, elleivät sopimukset velvoita Ilmatieteen laitosta pidempään ajanjaksoon.

 • Ilmatieteen laitoksen tutkimusaineistot ovat maksuttomia. Ilmatieteen laitos voi kuitenkin periä maksuja monimutkaisista pyynnöistä tai työkaluista, jos ne edellyttävät lisätyötä tai jos kolmansien osapuolten lisenssiehdot edellyttävät tiettyjen maksujen suorittamista. Näissä tapauksissa sovelletaan Ilmatieteen laitoksen vakioehtoja.

 • Kaikkiin Ilmatieteen laitoksen tutkimusaineistoihin liitetään lisenssi.

 • Kaikkien niiden henkilöiden ja organisaatioiden, jotka käyttävät Ilmatieteen laitoksen toimittamia aineistoja, on nimettävä aineiston lähde asianmukaisesti.

Vastuu

 • Kaikki Ilmatieteen laitoksen tutkijat ovat sitoutuneet noudattamaan hyviä datanhallintaperiaatteita Ilmatieteen laitoksen tutkimusaineistoja ja -dataa koskevien ohjeiden, hyvien tieteellisten ja eettisten käytäntöjen, kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön sekä tutkimusrahoittajien vaatimusten mukaisesti.

 • Tutkijat ovat vastuussa aineistojen keräämisestä, tarvittavan laadunvarmistuksen suorittamisesta, metatietokuvausten lisäämisestä, mahdollisesta muusta dokumentoinnista sekä tutkimusdatan toimittamisesta Ilmatieteen laitoksen tutkimusdatan hallintajärjestelmään.

 • Tutkimushankkeen päätutkija on vastuussa Ilmatieteen laitoksen tutkimusdatapolitiikan noudattamisesta ja varmistaa, että hankkeen tutkimusdatan hallinta vastaa sopimuksessa määriteltyjä ja rahoittajien antamia edellytyksiä sekä mahdollisuuksien mukaan Ilmatieteen laitoksen tutkimusdatapolitiikkaa.

 • Kaikki Ilmatieteen laitoksen tutkimusaineistoihin perustuvat tutkimusjulkaisut sisältävät tiedon tutkimusdatan saatavuudesta (linkki).

 • Ilmatieteen laitos tarjoaa tutkimusdatan hallintajärjestelmän, joka mahdollistaa tutkimusdatan tallentamisen, metatietojen lisäyksen, tietojenkäsittelyn, tiedonhaun sekä tiedon jakamisen ja säilytyksen.

 • Jokaisella tietoaineistolla, joka on (tallennettu ja) tehty avoimeksi Ilmatieteen laitoksessa, on tietty pysyvä tunniste (kuten DOI, Digital Object Identifier) asianmukaisten lähdeviittausten varmistamiseksi.  Lisäksi jokaista tutkijaa kannustetaan hankkimaan tunniste (ORCID ID, ResearcherlD), jotta heidän tutkimustyönsä olisivat helpommin löydettävissä.

 • Ilmatieteen laitos antaa ohjeita ja asiantuntijatukea tutkimusdatan hallintaan.

Datan omistajuus ja immateriaalioikeudet

 • Lain mukaan4 kaikkien niiden ohjelmistojen ja niihin liittyvien tietojen omistajuus, jotka on tuotettu työsopimuksessa sovitun työn toteuttamiseksi, sekä sen datan omistajuus, joka on kerätty Ilmatieteen laitoksen työntekijän asemassa ja sen resursseja hyödyntäen, siirtyy Ilmatieteen laitokselle.

 • Joissain tilanteissa datan omistajuudesta on sovittava erikseen.

 • Jos data tuotetaan avustuksen tai sopimuksen alaisena, sopimusehdot määrittävät datan omistajuuden ja käyttöoikeudet. Tässä tapauksessa sopimus syrjäyttää tämän datapolitiikan ehdot.

 • Ilmatieteen laitos noudattaa aina voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 • Päätutkijat vastaavat siitä, että tutkimusdatan omistajuutta ja käyttöoikeuksia koskevat sopimukset tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja mahdollisuuksien mukaan jo ennen tutkimushankkeen alkua.

 • Jos datan omistajuus on Ilmatieteen laitoksella, datan tuottaja mainitaan sen yhteydessä.

 • Jos päätutkija siirtyy toiseen laitokseen ja jatkaa projektiaan siellä, Ilmatieteen laitos neuvottelee (tuotettavan) datan omistajuudesta tämän toisen laitoksen kanssa⁵.

Datan elinkaari

 • Ilmatieteen laitos tukee tutkimusdatan pitkäaikaista säilyttämistä. Ilmatieteen laitos pyrkii löytämään kansallisia ja kansainvälisiä ratkaisuja datan pitkäaikaiseen säilyttämiseen.

1 Datapolitiikka on laadittu yhdessä Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden kanssa. Ilmatieteen laitoksen johtoryhmä on hyväksynyt Ilmatieteen laitoksen tutkimusdatapoliitikkaa koskevan asiakirjan vuonna 2018. Ilmatieteen laitoksen tarkemmat tutkimustiedon hallintaohjeet löytyvät täältä.

2 Ilmatieteen laitoksen tutkimustiedon määritelmä perustuu Euroopan komission H2020-ohjelmassa annettuun määritelmään: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/f2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

3 Wilkinson, M.D. ym. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci. Data. 3:160018, doi: 10.1038/sdata.2016.18 (2016)

4 Ilmatieteen laitoksen tutkimustiedon määritelmä perustuu Euroopan komission H2020-ohjelmassa annettuun määritelmään http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/f2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

5 Tarkat edellytykset on määritelty Ilmatieteen laitoksen tutkimusaineistojen ja datan hallintaa koskevissa ohjeistuksissa.