Laadunvarmennus

Ilmatieteen laitos toimii ilmansuojelun lainsäädännön mukaisena ilmanlaadun kansallisena vertailulaboratoriona sekä mittanormaalilaboratoriona suurealueena ilmanlaatu.

Ilmanlaadun kansallinen vertailulaboratorio ja mittanormaalilaboratorio on puolueeton palvelulaboratorio, jonka kalibrointi- ja analysointimenetelmät perustuvat standardeihin ja joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima kalibrointilaboratorio K043 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017). Laboratorio tuottaa korkeatasoisia kalibrointipalveluja asiakkaidensa tarpeita varten. Laboratoriolla on laaja yhteistyöverkosto, mikä mahdollistaa kattavan vuorovaikutuksen niin asiantuntemuksen kuin tiedon jakamiselle.

Yleiskuva laboratoriosta.

Mittanormaalilaboratorio

Laboratorio vastaa suurealueensa ylläpidosta, tutkimuksesta ja perussuureisiin jäljitettävistä kalibroinneista. Laboratorion suurealueena on ilmanlaatu. Laboratorion toiminnalla luodaan jäljitettävyysketju kaikille ilmanlaadun mittauksille Suomessa.

Mittanormaalilaboratorion toiminta perustuu Mittatekniikan keskuksen, VTT MIKES, kanssa solmittuun sopimukseen. VTT MIKES:n kanssa tehdyn sopimuksen avulla Ilmatieteen laitos liittyi maailmanlaajuiseen kalibrointitodistusten vastavuoroiseen hyväksymissopimukseen (Mutual Recognition Arrangement, MRA), jonka perusteella sopimuksen piirissä olevat kansalliset mittanormaalilaboratoriot tunnustavat toistensa antamat mittaus- ja kalibrointitodistukset tasavertaisiksi. Laboratorion kalibrointi- ja mittauskyky (Calibration and Measurement Capability, CMC) on kansainvälisesti arvioitu ns. avainvertailutulosten perusteella ja ne on koottu Kansainvälisen Painojen ja Mittojen (International Bureau for Weight and Measures, BIPM) tietokantaan. Myös Euroopan metrologian tutkimusohjelmaan (EMRP) laboratorio on osallistunut menestyksekkäästi.

Palvelujen edelleen kehittämiseksi laboratorio seuraa kansallista ja kansainvälistä ilmansuojelulainsäädäntöä alaan liittyvissä kysymyksissä sekä tutkii ja kehittää mittaus- ja kalibrointimenetelmiä.

Vertailulaboratorio

Ilmanlaadun kansallisen vertailulaboratorion pätevyysalueena on jäljitettävien kalibrointipalvelujen tuottaminen ja ylläpito, näytteenotto sekä mittalaitteiden ja mittausmenetelmien testaustoiminta. Laboratorio palvelee Suomen ilmanlaadun mittausverkkoja sekä osallistuu eurooppalaisen vertailulaboratorioverkoston toimintaan.

Keskeisimmät tehtävät pohjautuvat EU:n ilmanlaatudirektiivin (50/2008/EU) sekä ilmanlaatuasetuksen (Vna 79/2017) vaatimuksiin:

 • ilmanlaatumittausten vertailukelpoisuuden osoittaminen Euroopan Unionin alueella

 • kansallisten ilmanlaadun vertailumittausten järjestäminen

 • koulutuksen ja tiedon välittäminen ilmanlaatumittaukseen liittyvissä kysymyksissä EU:n ja kuntien mittauksista vastaavien tahojen välillä

 • osallistuminen Euroopan kansallisten vertailulaboratorioiden yhteistyöelimen (AQUILA) toimintaan

 • osallistuminen uusien menetelmästandardien laatimiseen

Kalibrointipalvelu

Mittanormaali- ja vertailulaboratorio tuottaa kalibrointipalveluja omalla pätevyysalueellaan palvelua tarvitseville tahoille: Ilmatieteen laitoksen taustailmanlaadun ja kuntien ilmanlaadun mittausverkot, yliopistot, tutkimuslaitokset ja yksityiset yritykset. Kalibrointipalvelu kattaa sekä akkreditoituun pätevyysalueeseen kuuluvan toiminnan (FINAS), että akkreditoinnin ulkopuolelle jäävän kalibrointipalvelun. Kaikille kalibroinneille on luotu jäljitettävyysketju SI-yksikköön tai kansainväliseen primaarinormaaliin.

Asiakkaalle toimitetaan kalibrointitodistus, jossa tulosten jäljitettävyys on osoitettu SI-yksikköön ja kalibrointipitoisuuksille on määritetty kokonaisepävarmuus.

Laboratoriossa voidaan kalibroida analysaattoreita, siirtokalibraattoreita, kaasunormaaleja, virtausnormaaleja sekä kaasujen laimennuslaitteistoja.

Kalibrointipitoisuudet kaasuille

Akkreditoituun pätevyysalueeseen kuuluvia kalibrointeja tuotetaan seuraaville kaasupitoisuuksille:

 • hiilimonoksidi (CO)      0,05-100 µmol/mol

 • otsoni (O3)                     0-1000 nmol/mol

 • rikkidioksidi (SO2)        5-1000 nmol/mol

 • typpimonoksidi (NO)    5-1000 nmol/mol

 • typpimonoksidi (NO)    1-100 µmol/mol

 • typpidioksidi (NO2)       5-1000 nmol/mol

Akkreditoidun alueen ulkopuolisia kalibrointeja voidaan tehdä hiilidioksidin (CO2), dityppioksidin (N2O) ja metaanin (CH4) osalta. Näistä kalibroinneista on sovittava erikseen.

Virtauskalibroinnit

Laboratoriossa tuotetaan myös virtauskalibrointeja alueella 0-10 000 ml/min. Virtauskalibroinneissa kalibrointikaasuina käytetään joko typpeä tai synteettistä ilmaa. Virtauskalibroinnit kuuluvat akkreditoituun pätevyysalueeseen.