Ilmoituskanava - Ilmoita väärinkäytöksestä

Kuulutko Ilmatieteen laitoksen sidosryhmiin tai yhteistyökumppaneihin? Oletko havainnut Ilmatieteen laitoksen toiminnassa lainsäädännön vastaista toimintaa ja epäilet väärinkäytöstä?

Ilmatieteen laitoksen toimintaa ohjaa voimassa olevat säädökset ja tarkat sisäiset valvonta- ja toimintaperiaatteet. Laitos on myös sitoutunut vastuulliseen toimintaa, joka näkyy laitoksen strategiassa. On kuitenkin mahdollista, että kaikkia toiminnan epäkohtia valvontatoimenpiteet eivät pysty havaitsemaan. Väärinkäytösepäilyjen ilmoittaminen ilmoituskanavan kautta tuo yhden lisäkeinon varmistaa Ilmatieteen laitoksen toiminnan lainmukaisuuden toiminnan.

Mistä on kyse?

Ilmatieteen laitoksen ilmoituskanavan käyttö perustuu lakiin Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (ilmoittajansuojelulaki), joka astui voimaan 1.1.2023. Lain tarkoituksena on antaa tehokasta suojaa ilmoittajalle, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee kansallisen tai Euroopan unionin säädösten rikkomista lain soveltamisaloilla, kuten julkisissa hankinnoissa tai tietoturvallisuudessa. Ilmoittajansuojelulain mukaan ilmoittajan suojaan kuuluu muun muassa tarkkaan määritellyt salassapito velvollisuudet ja vastatoimien suoja.

Mistä asioista voi ilmoittaa?

Ilmoituksia voidaan tehdä Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomisista, jotka

 • ovat rangaistavia

 • voivat johtaa seuraamusmaksuun tai

 • voivat vakavasti vaarantaa yleisen edun toteutumista.

Ilmoituksia voidaan tehdä seuraavilla aloilla havaituista väärinkäytöksistä:

 • julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja

 • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat

 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

 • liikenneturvallisuus

 • ympäristönsuojelu

 • säteily- ja ydinturvallisuus

 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi

 • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklassa tarkoitettu kansanterveys kuluttajansuoja

 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja

 • verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Lisäksi ilmoituksia voidaan tehdä

 • Euroopan unionin varainhoitoa tai menojen toteuttamista tai unionin tulojen tai varojen keräämistä koskevien sääntöjen rikkomisesta

 • avustusten tai valtiontukien myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevien sääntöjen rikkomisesta

 • kilpailusääntöjen rikkomisesta

 • yritysten ja yhteisöjen verosääntöjen rikkomisesta tai järjestelyistä veroetujen saamiseksi kuluttajan suojaamiseksi säädetyn lainsäädännön rikkomisesta.

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmatieteen laitoksen toimintaan liittyvän väärinkäytösilmoituksen voit tehdä Oikeuskanslerinviraston keskitetyn ulkoisen sähköisen ilmoituskanavan kautta. Ilmoituksen Oikeuskanslerinvirastoon voi tehdä kirjallisesti tai suullisesti.

Tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot sekä ohjeet ilmoitusten tekemiseen löydät Oikeuskanslerinviraston Ilmoittajansuojelu-verkkosivulta