Tiesäähavainnot

Tiesäähavainnot ovat Fintrafficin tuottama aineisto.

Fintrafficin tiesääjärjestelmän pääasiallisena tarkoituksena on antaa teiden kunnossapitäjille tietoa Suomen tieverkolla vallitsevasta kelistä ja säästä. Järjestelmän avulla kunnossapitotoimenpiteet, kuten liukkaudentorjunta ja auraus, voidaan ajoittaa paremmin ja liukkauden torjunta-aineiden määrä voidaan optimoida. Järjestelmän toisena tehtävänä on antaa tietoa erilaisille liikenteenhallinnan järjestelmille mm. muuttuvien opasteiden ohjauksessa. Keli- ja säätietoa on jaettu vuosia myös tien käyttäjille. Tarkoituksena on saada talviajan liikenteestä turvallisempaa ja sujuvampaa.

Tiesääasemat

Teiden varsille on pystytetty yli 400 keliä ja säätä havainnoivaa tiesääasemaa. Eniten havaintopisteitä on vilkkaimmin liikennöidyllä tieverkolla ja rannikon läheisyydessä. Kaikkein taajimpaan tiesääasemia on erilaisten keli- ja sääohjattujen tiejaksojen kohdilla. Tiesääasemina on käytetty suomalaisen Vaisala Oyj:n valmistamia laitteita. Osa asemista on myös ns. kevyempiä tiesääasemia pienemmin anturivalikoimin. Testikäytössä on ollut ja on myös muiden valmistajien laitteita. Tiesääasemista, niiden anturivalikoimasta ja tiesääjärjestelmästä johtuen samassa pisteessä voi järjestelmän mukaan olla 1–4 tiesääasemaa.

Tiesääasemalta saadaan tietoja erilaisten tienpinta-anturien avulla itse tien pinnasta sekä normaaleja säätietoja normaaleilta meteorologisilta antureilta. Tiesääasemien sijainnista johtuen näiden normaalien sääanturitietojen luotettavuus ja tiedon vertailtavuus Ilmatieteen laitoksen asemien kesken on haastavaa. Ilmatieteen laitoksen havaintoasemat on sijoitettu meteorologisesti edustavampiin paikkoihin ja näillä asemilla ympäristöä on raivattu mm. tuulitietojen tarkempaa mittausta varten. Tiesääasemilla pääpaino on mitata ajokeliin vaikuttavia muuttujia ja erityisesti tien olosuhteita. Tiesääasemat ovat siksi sijoitettu käytännön syistä eri tavalla kuin perinteiset ilmastolliset sääasemat.