Tiesäähavainnot

Tiesäähavainnot ovat Fintrafficin tuottama aineisto.

Fintrafficin tiesääjärjestelmän pääasiallisena tarkoituksena on antaa teiden kunnossapitäjille tietoa tiestöllä vallitsevasta kelistä ja säästä. Järjestelmän avulla kunnossapitotoimenpiteet, kuten liukkaudentorjunta ja auraus, voidaan ajoittaa paremmin ja liukkauden torjunta-aineiden määrä voidaan optimoida mahdollisimman pienelle tasolle. Järjestelmän toisena, yhä kasvavana tehtävänä on antaa tietoa erilaisille liikenteenhallinnan järjestelmille mm. muuttuvien opasteiden ohjauksessa. Keli- ja säätietoa on jaettu vuosia myös tien käyttäjille. Tarkoituksena on saada talviajan liikenteestä turvallisempaa ja sujuvampaa.

Tiesääasemat

Teiden varsille on pystytetty satoihin pisteisiin keliä ja säätä havainnoivia tiesääasemia. Eniten em. pisteitä on rannikkoseudulla ja eteläisessä Suomessa, missä on enemmän liikennettä ja samoin enemmän sään ja kelin vaihteluita. Kaikkein taajimpaan tiesääasemia on erilaisten keli- ja sääohjattujen tiejaksojen kohdilla. Tiesääasemina on käytetty suomalaisen Vaisala Oyj:n valmistamia asemia. Suurin osa on Rosa-tiesääasemia erilaisin anturimäärin varustettuina. Jonkin verran on myös ns. kevyempiä tiesääasemia pienemmin anturivalikoimin. Testikäytössä on ollut ja on myös muiden valmistajien tiesääasemia.

Tiesääasemista, niiden anturivalikoimasta ja tiesääjärjestelmästä johtuen samassa pisteessä voi järjestelmän mukaan olla 1-4 tiesääasemaa. Osa anturitiedoista kopioidaan asemalta toiselle, osan anturitiedoista näkyessä vain pääasemalta tai siihen liitetyiltä orja-asemilta.

Tiesääasemalta saadaan tietoja erilaisten tienpinta-anturien avulla itse tien pinnasta sekä normaaleja säätietoja normaaleilta meteorologisilta antureilta. Tiesääasemien sijainnista johtuen näiden normaalien sääanturitietojen luotettavuus ja tiedon vertailtavuus asemien kesken on heikompi kuin Ilmatieteen laitoksen asemien tiedoilla, jotka on sijoitettu meteorologisesti parempiin paikkoihin ja ympäristöä on raivattu mm. tuulitietojen tarkempaa mittausta varten.

Tiesääasemilla pääpaino on kelin mittaus ja asemat on siksi sijoitettu eri metodein kuin perus ilmastolliset sääasemat. Tiesääasemilla on siksi enemmän erilaisia makro- ja mikroilmastoja ja myös ympäristön maasto- ja puusto-/kasvillisuus olosuhteet ym. vaikuttavat enemmän mittausarvoihin.