Avatut tietoaineistot

Ilmatieteen laitoksen tietoaineistoja on avattu koneluettavassa digitaalisessa muodossa. Avoimen datan palvelustamme löytyy myös Fintrafficin tiesäähavaintoja, Säteilyturvakeskuksen mittauksia sekä kuntien ilmanlaatumittauksia.

Ilmatieteen laitoksen avaamia aineistoja

Ilmatieteen laitoksen tietoaineistot voidaan jakaa reaaliaikaisiin havaintoihin, aikasarjoihin sekä ennusteisiin.

Reaaliaikaiset havainnot

Tähän tietoaineistoryhmään kuuluvat jatkuvaluonteisesti tehtävät mittaukset, joiden avulla tarkkaillaan ilmakehän ja meren tilaa tai ominaisuuksia. Mittauksia tehdään pääsääntöisesti havaintoasemilla tai niiden läheisyydessä useammin kuin kerran vuorokaudessa. Tässä lueteltu tärkeimmät. Alla olevassa taulukossa on lueteltu kaikki ja kerrottu niistä tarkemmin.

 • Aaltohavainnot ja muut poijuhavainnot

 • Meriveden korkeushavainnot

 • Säähavainnot

 • Auringon säteilyhavainnot

 • Salamahavainnot

 • Säätutkakuvat

 • Ilmanlaatuhavainnot

 • Sääluotaukset maanpinnalta noin 25 km korkeuteen

 • METAR lentosäähavainnot

Havaintojen aikasarjat

Tämä tietoaineistoryhmä sisältää säähavaintoasemilla tehdyistä mittauksista ja havainnoista laskettuja arvoja. Laskennan tuloksena saatavat arvot voivat olla esimerkiksi vuorokauden, kuukauden tai sitä pidemmän aikavälin keski- tai ääriarvoja.

 • Säähavaintojen vuorokausi- ja kuukausiarvot

 • Säähavaintojen ilmastolliset vertailuarvot 30-vuoden vertailukausilta

Ennusteet ja ennustemallit

Tähän tietoaineistoryhmään kuuluu sää- meri- ja ilmanlaatumalleista saatavia ennustuksia, jotka kuvaavat ilmakehän ja meren tulevaa tilaa tai ominaisuuksia. Ennusteet ovat tyypillisesti hilamuotoisia aineistoja. Uusi ennuste tuotetaan tyypillisesti vähintään kerran vuorokaudessa. Tässä lueteltu tärkeimmät. Alla olevassa taulukossa on lueteltu kaikki ja kerrottu niistä tarkemmin.

 • Sääennustemallit HARMONIE (MEPS) ja ECMWF

 • Meteorologin tuottama sääennustedata

 • Ilmanlaatumallit SILAM ja FMI-ENFUSER

 • Aaltoennusteet

 • Vedenkorkeus- ja virtausennusteet NEMO-mallista

 • Merijäämalli HELMI.

Avatut aineistot

Ilmatieteen laitoksen tietoaineistoja on avattu koneluettavassa, digitaalisessa muodossa. Avoimen datan palvelusta löytyy myös Fintrafficin tiesäähavaintoja, Säteilyturvakeskuksen mittauksia sekä kuntien ilmanlaatumittauksia.

Aineisto Sisältö lyhyesti Havaintotiheys Lue lisätietoja
Aaltohavainnot ja muut poijuhavainnot Merkitsevä aallonkorkeus ja -suunta sekä meriveden lämpötila ½-1 h välein vuodesta 2005 Aaltohavainnoista ja muista poijuhavainnoista
Meriveden korkeushavainnot Meriveden korkeus 1 h välein vuodesta 1971 Meriveden korkeushavainnoista
Meriveden pintalämpötilahavainnot Meriveden pintalämpötila 1 h välein vuodesta 1971 Poijuhavainnoista
Säähavainnot Lämpötila, kosteus, tuuli, paine, sade jne. Vuodesta 1959 lähtien asemasta ja vuodesta riippuen 3h - 1 min välein Säähavainnoista
Tiesäähavainnot (Fintraffic) Havaintoja tiestön kelistä ja säästä 10-15 min välein vuodesta 2010 Fintrafficin tuottamista tiesäähavainnoista
Auringon säteilyhavainnot Paistetunnit, UV-säteilyarvo, lyhyt- ja pitkäaaltoinen säteily. 1 min välein vuodesta 2012/2013 Auringon säteilystä
Säähavaintojen tuntiarvot Lämpötila, kosteuden ja tuulen tuntikeskiarvot, maksimit ja minimit sekä sateen tuntikertymä Riippuen asemasta vuodesta 1986 lähtien Säähavainnoista
Säähavaintojen vuorokausi- ja kuukausiarvot Vuorokauden ja kuukauden keskilämpötila ja sadekertymä sekä lämpötilan ääriarvot (minimilämpötila, maksimilämpötila ja maanpintaminimilämpötila) asemittain. Lisäksi kuukauden keskilämpötilat ja sadekertymät hilamuotoisina. Pääasiassa vuodesta 1959. Säähavaintojen vuorokausi- ja kuukausiarvoista
Säähavaintojen ilmastolliset vertailuarvot Lämpötilan, kosteuden, ilmanpaineen, sademäärän ja lumensyvyyden vertailuarvot kausille 1971 - 2000, 1981 - 2010 ja 1991 - 2020. 1971-2000, 1981-2010 ja 1991-2020 Ilmastollisista vertailukausista
Salamahavainnot Pohjois-Euroopan alueella havaitut salamat. Sekunnin tarkkuudella vuodesta 1998 Salamahavainnoista
Säätutkakuvat Sateen voimakkuus, tutkaheijastuvuustekijä, tuulen säteisnopeus sekä sadekertymät 1,12 ja 24 h 5 min Säätutkista
Harvennettu ECMWF:n malli Sääennustemallin piste-ennusteita ja hilakenttiä. Sääennustemallin painepintadata hilakenttänä. Tuorein 54 h ennuste 2 krt/vrk Tietoa ECMWF:n sääennustusmallista (englanniksi)
Meriveden korkeusennuste Meriveden korkeusennuste tehdään Suomen merivedenkorkeuden mitta-asemille eli mareografeille. Tuorein 48 h ennuste 4 krt/vrk Meriveden korkeusennusteesta
Aaltoennustedata WAM Aaltoennustemallin hilakenttiä Tuorein 48 h ennuste 4 krt/vrk Aaltoennustedatasta
Meren hydrografia- ja virtausennustedata Meren hydrografia- ja virtausmallin hilakenttiä Tuorein 48 h ennuste 2 krt/vrk Meriveden virtausennusteesta
Ilmastonmuutosskenaariot Keskimääräiset lämpötilan ja sademäärän muutosarviot kuudelle kasvihuonekaasujen päästöskenaariolle 19 ilmastomallin keskiarvona 30-vuoden keskiarvot jaksoille 2010-2039, 2040-2069 ja 2070-2099 Ilmastonmuutoksen skenaarioista
Lentosäähavainnot METAR Lentokentillä tehtävät lentosäähavainnot Tuorein havainto 2 kertaa tunnissa METAR-sanomista
Merijääennustedata HELMI Jään konsentraatio, liike ja paksuus hilamuodossa. Tuorein 54 h ennuste 4 krt/vrk HELMI-jäämalli
Mastohavainnot Mastoissa tehtävien säähavaintojen avulla saadaan tietoa ilmakehän pintakerroksen pystyprofiileista. Kolme mastoa: Espoo, Kuopio, Rovaniemi 10min säähavainnot mastoista Mastohavainnoista
Ilmanlaatuhavainnot Saasteiden pitoisuudet ilmassa. Tuntikeskiarvot kerran tunnissa vuodesta 1985 lähtien Ilmanlaatuhavainnoista
Ulkoisen säteilyn annosnopeus (STUK)

Mitattava suure mikrosievert tunnissa.

10 minuutin välein vuodesta 2010 STUKin tuottamista ulkoisen säteilyn havainnoista lisätietoa STUKin verkkosivuilla.
Ilman radioaktiivisuus (STUK) Mitattava suure mikrobecquerel kuutiometrissä. Havaintotiheys 1-7 vuorokautta. Havaintoja vuodesta 2008. STUKn tuottamista ilman radioaktiivisuushavainnoista lisätietoa STUKin verkkosivuilla.
Sääennustemalli HARMONIE Sääennustemallin piste-ennusteita ja hilakenttiä skandinavian alueelle (pinta, painepinnat ja mallipinnat). Tuorein 66 h ennuste 4 krt/vrk Sääennustedatasta
Ilmanlaatumalli SILAM SILAM-leviämismallin tuloksia (http://silam.fmi.fi) Tuorein 120 h ennuste kerran vuorokaudessa

http://silam.fmi.fi ja

FMI Open Data on Amazon AWS S3
Luotaukset Sääluotaus (lämpötila, kosteus, paine, tuulen suunta ja nopeus) maanpinnalta noin 25 km korkeuteen Jokioinen Ilmala ja Sodankylä Tähtelä vuodesta 1961 alkaen. Lisäksi vanhempia havaintoja Jyväskylän lentoasemalta vuosilta 1961-2016. Luotaukset
FMI-ENFUSER FMI-ENFUSER ilmanlaatumallin tuloksia hilassa pääkaupunkiseudulle Tuorein mallidata sisältäen 24h ajanjakson 24/vrk

ENFUSER ilmanlaatumallista

Varoitukset Nykyiset varoitukset CAP-muodossa Varoitukset päivitetään 3h välein, tarvittaessa tiheämmin.

Yleistä varoituksista

Ohje varoitusten lataamiseen

Jäähavainnot Jäähavaitsijoiden 1-3 kairanreiästä mittaaman jäänpaksuuden keskiarvo sekä jään päällä olevan lumen syvyyden keskiarvo. Havainto tehdään noin kerran viikossa, kun jäätä on.

Jäähavainnoista

CTD-havainnot Merellä vakiopisteissä mitattuja lämpötila- ja suolaisuusprofiileja (CTD-havaintoja). Vaihtelevasti  
Maakerroksen havainnot Maakerroksen minimi-, maksimi- ja keskiarvot havaintoasemilta tunnin välein. Oletuksena dataa palautetaan 12 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin.  
Kaupunkien säähavainnot Kaupunkien säähavainnot. Suureesta riippuen 1-10 minuuttia  
Hilatar mallin maanpintatason laskeumadata Typpi- ja rikkiyhdisteideiden simuloitu laskeuma Skandinavian alueella halutulta aikaväliltä yksikössä mg / m2 rikkinä tai typpenä. Valitun aikajakson mukaan  
Ympäristön monitorointiasemat ja -verkot Ilmatieteen laitoksen ja muiden tiedon tuottajien ylläpitämien ympäristön tilaa monitoroivien mittausverkkojen ja -asemien tietoja.   Tiedot sisältävät aseman nimen ja sijainnin, verkon nimen, toiminta-ajan, vastuutahon ja kuvaustiedon.
Päivittäin 1km hilaan interpoloitavat suureet Päivittäiset havainnot interpoloituna 1km x 1km hilaan. Päivittäin Daily observations in 1km*1km grid (englanniksi)
Tutkadata Ajantasainen säätutkadata Ilmatieteen laitoksen säätutkaverkosta   Radar data on AWS S3 (englanniksi)
Vertailukauden 1991-2020 merihavaintojen vertailuarvot Säähavaintoaineiston vedenkorkeuden ja -lämpötilan tilastoarvoja 30-vuoden vertailujaksolta 1991 - 2020.   Meritilastot
Sää- ja ilmastovaikutustietokanta (SILVA) Useita säävaikutuksiin liittyviä tietoaineistoja muun muassa liikenneonnettomuuksia, työmatkojen liukastumistapaturmia, pelastustoimen tehtäviä sekä tieverkon kunnossapitotehtäviä. Päiväkohtaisesti vaikutustapahtumien lukumäärät  
Meteorologin sääennustedata Meteorologin tuottama ennustedata (ns. editoitu ennuste) Useita kertoja päivässä Meteorologin tekemästä sääennusteesta
Magnetismihavainnot Havainnot maan magneettikentän voimakkuudesta Suomen havaintoasemilta. Oletuksena kysely palauttaa magneettikentän voimakkuuden x-, y- ja z-komponentit samoin kuin magneettikentän kokonaisvoimakkuuden. Vuodesta 1971 alkaen