Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi (voimassa 1.3.2015 alkaen)

Ilmatieteen laitoksen avoimen datan palvelussa sovelletaan Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssiä (CC BY 4.0). Lisenssi koskee avoimen datan verkkopalvelussa olevia Ilmatieteen laitoksen, Väyläviraston ja Säteilyturvakeskuksen tietoaineistoja sekä ilmanlaatuaineistoja (liite 2).

Lisenssi:

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

Lisenssin liitteet :

LIITE 1 Lentosäähavaintosanomat (METAR) -aineistoon liittyviä lisätietoja

LIITE 2 Ilmanlaatuaineistojen lisenssin myöntäjät

Lue lisää:

Creative Commons Nimeä 4.0 on JHS 189 -suosituksen mukainen käyttölupa julkishallinnon avoimia tietoaineistoja varten JHS-suositukset.

Ilmatieteen laitoksen avoimen datan lisenssi (koskee tietoaineistoja, jotka on ladattu ennen 28.2.2015)

1.7.2014

1. Yleistä

Aineiston käyttöoikeutta rajoittavat tämän lisenssin mukaiset käyttöehdot:

Avoin data -aineiston tuottaja ja tekijänoikeuden tai tietokantasuojan haltijat ovat kukin oman aineistonsa osalta seuraavat: Ilmatieteen laitos, Liikennevirasto ja muut tiedontuottajat (jäljempänä lisenssin myöntäjä). Muut tiedontuottajat on lueteltu liitteessä 1.

Aineistoa käyttäessä on aineiston tai sitä sisältävän tai hyödyntävän palvelun yhteyteen liitettävä maininta alkuperäislähteestä ja aineistoversion ajankohdasta seuraavasti:

 • aineiston tuottaja ja hakuajankohdan päiväys

 • ilmoitus mikäli aineistoa on muokattu

Lisenssin saajalla tarkoitetaan luonnollista tai juridista henkilöä, joka ottaa tämän lisenssin alaisen aineiston käyttöön.

Lisenssin myöntäjä ei peri lisenssin alaisen aineiston käytöstä maksua.

Vastaanottamalla aineistoa lisenssin saaja hyväksyy tämän lisenssin ehdot.

2. Lisenssin ehdot

2.1. Käyttöoikeudet

Tämä on maailmanlaajuisen, maksuttoman, peruuttamattoman rinnakkaisen käyttöoikeuden myöntävä lisenssi, jonka mukaan lisenssin saajan vastaanottamaa aineistoa voi vapaasti:

 • kopioida, levittää ja julkaista,

 • muokata ja hyödyntää kaupallisesti ja ei-kaupallisesti,

 • yhdistellä muihin tuotteisiin ja

 • käyttää osana sovellusta tai palvelua.

2.2. Lisenssin saajan velvollisuudet ja vastuut

Lisenssin saajan on aineistoa tai siitä tehtyjä tuotteita käyttäessään ja edelleen luovuttaessaan:

 • mainittava aineiston alkuperäislähde kohdan 1. Yleistä mukaisesti.

 • esitettävä tämän lisenssin kopio tai linkki siihen.

 • vaadittava tämän lisenssin kohdan 1. Yleistä mukaista nimeämiskäytännön noudattamista myöntäessään lisenssejä tuotteeseen tai palveluun, jossa käyttää tämän lisenssin alaista aineistoa tai sen osaa.

 • poistettava maininta alkuperäislähteestä, mikäli lisenssin myöntäjä sitä erikseen vaatii.

 • lentosäähavaintosanomiin (METAR) sovelletaan oheisen liitteen 2 mukaisia lisäehtoja.

Lisenssin saajan ja lisenssin myöntäjän välille ei tämän lisenssin myötä synny yhteistyö- tai liikesuhdetta. Lisenssin saaja ei saa aineiston yhteydessä ilmaista, että lisenssin myöntäjä tukisi tai suosittelisi kyseistä aineiston käyttötapaa.

Lisenssin myöntäjän ylläpitämän aineiston latauspalvelun häiriökäyttö on kielletty.

2.3. Lisenssin myöntäjän velvollisuudet ja vastuut

Lisenssin myöntäjä vastaa, että sillä on oikeus luovuttaa lisenssi kohdassa 1. Yleistä nimettyyn aineistoon.

Aineisto on lisensoitu sellaisenaan eikä lisenssin myöntäjä vastaa aineiston perusteella tehdyistä päätöksistä, aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä eikä aineiston käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Lisenssin myöntäjä ei myönnä aineistolle tai siinä olevien tietojen oikeellisuudelle tai ajantasaisuudelle takuuta.

Lisenssin myöntäjä ei takaa, että aineisto olisi jatkuvasti saatavilla, ja lisenssin myöntäjä voi lopettaa aineiston jakelun ennalta ilmoittamatta. Lisenssin myöntäjä voi myös muuttaa aineiston latausrajapintaa ennalta ilmoittamatta.

3. Sovellettava laki

Tähän lisenssiin sovelletaan Suomen lakia.

4. Muutokset tähän lisenssiin

Lisenssin myöntäjä voi milloin tahansa muuttaa lisenssin ehtoja tai soveltaa aineistoon eri lisenssiä. Tämän lisenssin ehtoja sovelletaan kuitenkin edelleen niihin yksittäisiin aineistoihin, jotka oli lisenssin muuttuessa jo ladattu.

LIITE 1

Muut tiedontuottajat

(Toistaiseksi ei muita tiedontuottajia.)

LIITE 2

Lentosäähavaintosanomat (METAR) -aineistoon liittyvät lisäehdot

Yleistä

Lentokentillä tuotetaan kahta eri säähavaintoaineistoa: lentosäähavaintosanomia (METAReita) ja hetkellisiä säähavaintoja. Lentosäähavaintosanomat (METARit) koostetaan yleensä lentokentän eri havaintolaitteiden datasta noudattaen ICAO Annex 3:n* määräyksiä. Hetkelliset säähavainnot ovat puolestaan lentokentän tiettyjen havaintolaitteiden havaintoja. Lentosäähavaintosanoman (METARin) ja lentopaikan hetkellisen säähavainnon välillä voi olla suuriakin eroja johtuen erilaisista laskentamenetelmistä ja päättelyketjuista.

Ilmatieteen laitos on nimetty yksinoikeudella lentosäähavaintopalveluiden tarjoajaksi Suomen lentotiedotusalueelle 31.1.2020 asti. (LVM päätös 5.3.2013 dnro LVM/1185/02/2012)

ICAO Annex 3:n* mukaan METAR tulee esittää määritetyn muotoisena ja sisältöisenä säähavaintosanomana.

Disclaimer –suositus

Sovelluksissa, joissa käytetään lentosäähavaintosanomia (METAReita), tulisi esittää disclaimer "Palvelussa esitetyt METAR-sanomat voivat puuttua tai olla käytettävissä myöhemmin kuin ilmailun viestiverkossa."