Tiesäämalli

Ilmatieteen laitoksella kehitetyllä tiesäämallilla voidaan säähavainnoista ja -ennusteista laskea tienpinnan lämpötila ja keli. Keli ilmaistaan indeksinä, joka kertoo mm. onko tienpinta kuiva, märkä, jäinen vai lumen tai kuuran peittämä. Yhdistämällä keli-indeksi säätietoihin saadaan edelleen liikenneoloja kuvaava yleisempi liikenneindeksi, joka kertoo ovatko ajo-olosuhteet normaalit, huonot vai erittäin huonot.

Ilmatieteen laitoksen tiesäämalli on ns. energiatasemalli, eli siinä lasketaan energiataseen perusteella lämpeneekö vai jäähtyykö tienpinta. Laskennassa otetaan huomioon mm. maanpinnan sekä tien päällysteen ominaisuudet sekä luonnollisesti sääolot, eli esimerkiksi ulkoilman lämpötila, auringon säteily ja sade. Myös liikenteen vaikutus otetaan huomioon. 

Tiesäämalli ottaa huomioon erilaiset energiavuot maanpinnasta ilmakehään ja maaperään.
Tärkeimmät tiesäämallissa huomioon otettavat lähtötiedot ja prosessit.

Mallilaskennassa on kaksi osaa, joista ensimmäinen perustuu havaintoihin ja toinen ennusteeseen. Ensimmäisessä vaiheessa määritetään havaintojen perusteella ennusteen alkutila. Havainnoista käytössä ovat kansainvälisestä n.s. SYNOP-verkosta saatavat pintahavainnot, säätutkista saatavat sadehavainnot ja eräissä malliversioissa myös Väyläviraston tiesääasemilta saatavat mittaukset. Toinen vaihe eli varsinainen ennusteosuus voidaan laskea käyttäen lähtötietona malliennustetta joko sellaisenaan tai meteorologin korjaamana.

Ainutlaatuista mallissa on kelitulkinta, jossa seurataan paitsi tienpinnan lämpötilaa myös sille kertyvää veden, kuuran ja lumen määrää. Liikenteen kuluttava ja lämmittävä vaikutus otetaan myös huomioon. Näiden perusteella tuotetaan keli-indeksi, joka luokittelee tienpinnan kahdeksaan eri luokkaan:

 • kuiva

 • kostea

 • märkä

 • kuuran peittämä

 • luminen

 • märän lumen peittämä

 • jäinen

 • osittain jäinen (ajourat ja enemmän liikennöidyt kaistat jäättömiä)

Tiesäämallin tulostama kuva ajokelin kehityksestä.
Esimerkki tiesäämallin laskemasta ajokelin muutoksesta neljän päivän aikana. Vihreä yhtenäinen viiva kuvaa varsinaista keliä, vihreät ympyrät toissijaista keliä silloin, kun on esimerkiksi lunta jään päällä. Alareunan värit kuvaavat liikenneineksiä, vihreä merkitsee normaalia, keltainen huonoa ja punainen erittäin huonoa ajokeliä.

Yhdistämällä näin saatu kelitieto eräiden säätietojen (mm. tuulen voimakkuus, sateen intensiteetti, sateen olomuoto) kanssa saadaan lopulta kolmiportainen liikenneindeksi, eli arvio siitä, onko ajokeli teillä

 • normaali

 • huono

 • erittäin huono

Näitä tuloksia meteorologit voivat sitten käyttää hyväkseen laatiessaan mahdollisia liikenteen kelivaroituksia. Operatiivisen ennustetoiminnan lisäksi tiesäämallia käytetään erilaisissa mm. älykkäisiin liikennesovelluksiin liittyvissä tutkimuksen ja jatkokehityksen projekteissa.

Tiesäämallista on kehitetty myös teiden hoidon ja ylläpidon tarpeisiin tienhoitomalli, joka varoittaa etukäteen mm. tulevasta auraustarpeesta sekä jalankulkijoiden kannalta tilannetta tarkasteleva jalankulkusäämalli.

10.9.2021