Ilmastollinen vertailukausi 1981-2010

Ilmatieteen laitos otti tammikuussa 2012 käyttöön uuden ilmastollisen vertailukauden, joka kattaa 30-vuotisjakson 1981 - 2010.

Yleisenä käytäntönä ovat olleet viime vuosikymmeninä 30 vuoden vertailujaksot. Nykyisin niitä on syytä tuottaa 10 vuoden välein. Tuore tilasto kuvaa vallitsevan ilmaston olosuhteita ja on tärkeä pohja ajankohtaisten sääolosuhteiden tulkinnoille.

Keskilämpötilat kohonneet

Vertailukaudella 1981-2010 koko maan vuoden keskilämpötila on lähes 0,4 astetta korkeampi kuin edellisellä vertailukaudella 1971-2000 ja noin 0,7 astetta korkeampi kuin virallisella vertailukaudella 1961-1990. Havaittu lämpötilan nousu on kohtuullisen hyvin sopusoinnussa ilmastomalleihin perustuvien arvioiden kanssa ilmastonmuutoksen suuruudesta Suomessa.

Verrattaessa uutta vertailukautta vuosilta 1971-2000 laskettuun kauteen on lämpötilan nousu ollut suurinta huhtikuussa. Kesäkuu on kuukausista ainoa, jossa keskilämpötila on suuressa osassa maata edellistä vertailukautta alempi.

Jos uutta vertailukautta verrataan WMO:n viralliseen vertailukauteen 1961-1990, on lämpötilan nousu suurinta talvikuukausina. Kesäkuu on tällöinkin ainoa kuukausi, jossa keskilämpötila laskee suuressa osassa maata.

Vertailukausia verrattaessa on huomattava, että muun muassa havaintoverkossa ja -tekniikassa tapahtuneiden muutosten sekä WMO:n vertailukauden laskentaohjeistuksen takia arvot eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Jokioisen, Siikajoen ja Sodankylän vuodenaikojen  ja vuoden  keskilämpötilat eri vertailukausilla

Keskilämpötila peräkkäisinä 10-vuotisjaksoina

Keskilämpötilojen muutosta on seurattu myös 10 vuoden jaksoissa. Oheisessa kuvassa esitetään Helsinki Kaisaniemen ja Sodankylän 10 vuoden jaksojen keskilämpötilat pylväinä noin sadan vuoden ajalta.

Helsingin vuosikeskilämpötiloista on laskettu peräkkäiset 10 vuoden keskilämpötilat vuodesta 1900. Sodankylän laskentasarja alkaa vuodesta 1910.

Sateisuus lähes ennallaan

Sademäärän vuosien välinen vaihtelu on Suomessa huomattavan suurta verrattuna esimerkiksi lämpötilan vaihteluihin. Uudella vertailukaudella koko maan keskimääräinen vuoden sademäärä on hieman suurempi kuin edellisellä vertailukaudella.

Kuukausittain tarkasteltuna toukokuussa sademäärä on suuressa osassa maata edellistä vertailukautta suurempi, huhtikuussa ja syyskuussa edellistä vertailukautta pienempi.

Jokioisen, Siikajoen ja Sodankylän vuodenaikojen  ja vuoden  sademäärät eri vertailukausilla

Vuoden keskilämpötila ja sademäärä 1981-2010

Vertailukauden 1981-2010 vuoden keskilämpötila ja vuoden sademäärä on piirretty vyöhykekartaksi ns. kriging -analyysimenetelmällä. Kartat antavat hyvän yleiskuvan lämpötilan ja sademäärän jakaumasta Suomessa, mutta ne eivät ole riittävän tarkkoja paikkakuntakohtaiseen tarkasteluun.

Vuoden keskilämpötila (°C) vasemmalla ja keskimääräinen vuosisade (mm) oikealla vertailukaudella 1981-2010.