Suomen ilmastoa kuvaavat vertailukauden 1991-2020 keskiarvot

Kartoilla esitetään aluearvoja

Maanlaajuiset kuukauden, vuodenajan ja vuoden keskiarvokartat perustuvat havaintoasemien mittausarvoihin. Analyysimenetelmänä käytetään ns. kriging-menetelmää. Tarkasteltavan suureen arvot ovat interpoloidut 10 km x 10 km hilapisteikköön ja interpoloidut lämpötilan ja sademäärän sekä lumensyvyyden arvot ovat hilaruutujen keskiarvoja. 

Kriging-menetelmä ottaa huomioon maaston muodot eli topografian sekä rannikon ja vesistöjen vaikutuksen kyseessä olevaan suureeseen kussakin hilapisteessä. Analyysimenetelmästä johtuen havaintopaikkakohtaiset arvot voivat poiketa analyysin antamasta aluearvosta.

Kuukausikartoissa lumikartan tilanne on kuukauden 15. päivän mukainen mediaani. Vuodenaikojen ja vuoden lumikartoissa ei ole analyysiä, koska lumensyvyyttä voidaan kuvata vain jonkin tietyn ajankohdan keskiarvona tai mediaanina.