Ilmatieteen laitoksen toimittajarekisteri

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

1. Rekisterinpitäjä Ilmatieteen laitos PL 503 (Erik Palménin aukio 1) 00101 HELSINKI puh. 029 539 1000 kirjaamo@fmi.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö Nina Kukkurainen puh. 029 539 2121 nina.kukkurainen@fmi.fi

3. Tietosuojavastaava Jaana Palmunoksa puh. 029 539 2310 jaana.palmunoksa@fmi.fi

4. Rekisterin nimi Ilmatieteen laitoksen Viestintä-ryhmän mediayhteystietorekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on: kyselyjen tai tutkimusten lähettäminen

6. Käsittelyn oikeusperuste Henkilötietojen käsittely perustuu laitoksen lakisääteiseen velvoitteeseen. Laitoksen tehtävänä on tuottaa sää-, meri- ja ilmastopalveluita yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin (Laki Ilmatieteen laitoksesta 212/2018, 1 §). Lisäksi viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan ja palveluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 20 §). Mediayhteistyö on keskeinen osa Ilmatieteen laitoksen toimintaa. Mediayhteistyö edesauttaa toiminnan vaikuttavuutta ja tiedonvälitystä kansalaisille. Median rooli on tärkeä esimerkiksi vaaraa aiheuttavan sää- ja olosuhdetiedon välittämisessä kansalaisille. Ilmatieteen laitos haluaa kehittää ja ylläpitää aktiivista suhdetta mediaan ja kehittää mediayhteistyötä. Siksi toimittajien näkemyksiä yhteistyöstä luodataan säännöllisesti yhteistyön ja toiminnan kehittämiseksi.

7. Rekisterin tietosisältö Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja: henkilön yhteystiedot: nimi, työosoite, puhelinnumero, työsähköposti, organisaatio, tehtävänimike

8. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot kerätään julkisista lähteistä.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät Henkilötiedot vastaanottaa laitoksen viestintäryhmä, joka toimii viestintäjohtajan alaisuudessa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viestinnän toimeksiantoja (esim. maine- tai sidosryhmätutkimus) toteuttaville alihankkijoille toimeksiannon toteuttamisen ajaksi.

10. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Ei säännönmukaisia luovutuksia tai tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet Tiedot kerätään tiedostoon, jota käsitellään vain organisaatiokohtaisissa palomuurilla suojatuissa verkoissa, jotka edellyttävät tunnistautumista ja salasanaa.

12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit Tietoja säilytetään enintään 3 vuotta, jonka jälkeen rekisteri kootaan uudelleen.

13. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on käytettävissään seuraavat oikeudet: - Oikeus saada pääsy henkilötietoihin - Oikeus tietojen oikaisemiseen - Oikeus tietojen poistamiseen - Oikeus käsittelyn rajoittamiseen - Vastustamisoikeus Pyyntö on tehtävä osoitteeseen: kirjaamo@fmi.fi

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.