Kamerajärjestelmä havainto- ja tutka-asemat tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

1. Rekisterinpitäjä Ilmatieteen laitos PL 503 (Erik Palménin aukio 1) 00101 HELSINKI puh. 029 539 2141 kirjaamo@fmi.fi 2. Rekisterin yhteyshenkilö Jaakko Siltakoski puh. 050 588 6554 jaakko.siltakoski@fmi.fi

3. Tietosuojavastaava Jaana Palmunoksa puh. 050 563 5171 jaana.palmunoksa@fmi.fi

4. Rekisterin nimi Tallentava kamerajärjestelmä (Havaintopalvelut yksikön kamerat havaintoasemilla sekä tutka-asemilla)

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset Kamerajärjestelmän tarkoitus on:

 1. Ilmatieteen laitoksen hallinnoimien havaintoasemien ja rakennuksien valvonta sekä omaisuuden suojaaminen

 2. Havaintoasemien ja tutkalaitteistojen toiminnan ja kunnon varmistaminen

 3. Havaintojärjestelmien testaus ja kehitys

 4. Säähavaintojen teko

6. Käsittelyn oikeusperuste Käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta. Ilmatieteen laitoksen lakisääteisenä tehtävänä on tuottaa sääpalveluja maan yleisen turvallisuuden, liikenteen, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin ja edistää alaan liittyvää tutkimusta. Lakisääteiseen tehtävään kuuluu myös varoittaa vaaraa aiheuttavista säätilan muutoksista (Laki Ilmatieteen laitoksesta 2 §). Henkilötietoja käsitellään siten lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi.

7. Rekisterin tietosisältö Järjestelmään liitettyjen valvontakameroiden kuvat, tallennusaika ja tallennuspaikka.

8. Säännönmukaiset tietolähteet Valvontakamerajärjestelmien tuottama data. Ei ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä. Kameravalvontaa suoritetaan koko Suomen alueella, havaintoasemien ja tutka-asemien yhteydessä.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät Henkilöt keillä on käyttäjähallinnan mukainen pääsy Ilmatieteen laitoksen tietoverkkoon. Tietoverkkoon oikeutetuilla henkilöillä on omat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilörekisterin alaisia kuvatallenteita ei luovuteta Ilmatieteen laitoksen ulkopuolelle, muuten kuin Poliisiviranomaisten niin pyytäessä.

10. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet A. Manuaalinen aineisto

 • Ei manuaalista aineistoa.

B. Digitaalisesti käsiteltävät aineistot

 • Digitaaliset kameravalvontatallenteet muodostavat rekisterin.

 • Aineistoa säilytetään Ilmatieteen laitoksen hallinnoimassa järjestelmässä, jota suojataan fyysisin ja teknisin suojauksin (esim. palomuuri).

12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit Kameroiden tallenteita säilytetään järjestelmässä kohteesta riippuen 2-365 vuorokautta.

13. Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada pääsy tietoihin

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen

 • Oikeus tietojen poistamiseen

 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 • Vastustamisoikeus

 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

15. Muu informaatio Kameratallenteet, jotka muodostavat henkilörekisterin, on kuvattu julkisilla paikoilla. Kameravalvonnasta on ilmoitettu kyseisillä paikoilla kyltein.