Ilmatieteen laitoksen havaintotietorekisteri

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

1. Rekisterinpitäjä: Ilmatieteen laitos PL 503 (Erik Palménin aukio 1) 00101 HELSINKI puh. 029 539 2141 kirjaamo@fmi.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö Vesa Kurki vesa.kurki@fmi.fi

3. Tietosuojavastaava Jaana Palmunoksa (1.1.2020 alkaen) puh. 029 539 2310 jaana.palmunoksa@fmi.fi

4. Rekisterin nimi Ilmatieteen laitoksen havaintotietorekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on hallinnoida ja koordinoida havaintoasemien hoitamiseen ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Henkilötietojen toimittaminen on edellytys havaintoaseman ylläpidolle.

6. Käsittelyn oikeusperuste Laki Ilmatieteen laitoksesta 212/2018.

7. Rekisterin tietosisältö Henkilöistä, jotka liittyvät havaintoasemiin kerätään seuraavat tiedot:

  • Nimi 

  • Osoite

  • Puhelinnumero

  • Sähköpostiosoite 

8. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan rekisteröidyltä ja Ilmatieteen laitoksen ja aseman hoitajan välisestä sopimuksesta.

9.Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tiedot ovat vain havaintoasemien ylläpidosta vastaavien henkilöiden käytössä Ilmatieteen laitoksessa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

10. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet Tiedot sijaitsevat sähköisessä muodossa rekisterin ylläpitojärjestelmässä. Tiedot on suojattu henkilökohtaisin salasanoin ja muin teknisin keinoin.

12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit Tietoja on velvoite säilyttää pysyvästi.

13. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevan epätarkan tai virheellisen tiedon oikaisua.

Pyyntö toimitetaan osoitteeseen: kirjaamo@fmi.fi

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

15. Muu informaatio Rekisteröityjen palkkioiden maksamiseen liittyviä tietoja hallinnoi Ilmatieteen laitoksen henkilöstöyksikkö.