Asiakasviestintärekisteri tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

1. Rekisterinpitäjä Ilmatieteen laitos PL 503 (Erik Palménin aukio 1) 00101 HELSINKI puh. 029 539 1000 kirjaamo@fmi.fi 2. Rekisterin yhteyshenkilö Jani Poutiainen puh. 050 3673 172 jani.poutiainen@fmi.fi

3. Tietosuojavastaava Jaana Palmunoksa puh. 029 539 2310 jaana.palmunoksa@fmi.fi 4. Rekisterin nimi Ilmatieteen laitoksen palvelutoiminnan asiakasviestintärekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on: -Asiakkuuksien hoito -Asiakastilaisuuksiin liittyvien tietojen hallinnointi -Asiakastyytyväisyys- ja muiden asiakaskyselyjen toteuttaminen -Palvelujen ja tuotteiden markkinointi -Palvelujen ja tuotteiden laskutus -Tiedotteiden lähettäminen -Asiakasportaalien, -sovellusten, -datarajapintojen ja muiden asiakaspalvelujen käytön mahdollistaminen -Vikatilanteiden hallinta -Muu asiakasviestintä

6. Käsittelyn oikeusperuste Ilmatieteen laitoksen toimintaa sääntelevä lainsäädäntö, sopimukset

7. Rekisterin tietosisältö Asiakasviestintärekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja: -Entisen, nykyisen tai potentiaalisen asiakkaan, yhteistyökumppanin tai muun yrityksen tai henkilön nimi -Nimitietoihin liittyvät: tehtävänimike, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, osoitetiedot, markkinointilistat ja asiakkaan määrittelemät muut sähköpostilistat -Asiakkaan asiakasnumero, osoite- ja laskutusyhteystiedot -Yhteydenottotapa, kieli, asiakasyritysten työntekijöiden suostumukset, verkko- osoitteet -Asiakasportaalien, -sovellusten ja -datarajapintojen käytön mahdollistamiseen tarvittavat tunnistautumis- ja maksutiedot, sekä niiden ylläpitoon liittyvät yhteystiedot

8. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, sopimuksista tai organisaation yhteyshenkilöltä. Tietoja voidaan saada julkisia yhteystietoja tarjoavilta palveluilta. Palvelun ylläpitäjä voi myös luoda palvelun tunnistautumisen edellyttämiä tietoja (esim. käyttäjätunnus).

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät Ilmatieteen laitoksen työntekijät, jotka työssään ylläpitävät tässä selosteessa tarkoitettuja sovelluksia, palveluja ja asiakastietoja. Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta ulkopuolisille, poikkeuksena asiakaskyselyjen toteuttaminen yhteistyökumppanin toimesta.

10. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet Tietojen käsittelyssä noudatetaan Ilmatieteen laitoksen tietoturvapolitiikkaa ja -ohjeistusta, joka koskee digitaalisesti käsiteltävää aineistoa. Oikeus henkilötietojen käsittelyyn on henkilöillä, joiden työtehtävät sitä edellyttävät ja joilla on luvan mukainen pääsy Ilmatieteen laitoksen tietojärjestelmiin.

12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit Tietoja säilytetään asiakkuudenhallinta- ja teknisissä järjestelmissä toiminnan kannalta tarpeellisen ajan tai kunnes rekisteröity on pyytänyt poistamaan tietonsa.

13. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tieto siitä, mitä henkilötietoja IL kerää ja mihin tarkoituksiin asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään. Rekisteröidyllä on myös oikeus omien henkilötietojensa oikaisemiseen, oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, oikeus vastustaa käsittelyä ja oikeus vaatia tietojen poistamista. Tietopyyntö tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@fmi.fi.

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.