Kesätyöpaikkahakemukset - Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Laatimispäivämäärä: 1.3.2007, päivitetty 14.2.2011 ja 20.2.2013

1. Rekisterinpitäjä:

Ilmatieteen laitos

Erik Palménin aukio 100560 HELSINKI

puh. 029 539 1000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö:

Yhteyshenkilö Tuula Nyyssönen

Rekisteristä vastaava henkilö Niina Turumäki

Yhteystiedot

Erik Palménin aukio 1

postiosoite PL 503, 00101 Helsinki

3. Rekisterin nimi:

Kesätyöhakemukset

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:

Rekrytointitarkoitukset.

Tietoja ei siirretä laitoksen ulkopuolelle. Hakemukset poistetaan aineistosta viimeistään 4 kuukauden kuluttua niiden saapumisesta.

5. Rekisterin tietosisältö:

Hakijoiden itsensä toimittamat vapaamuotoiset hakemukset.Rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot koulutuksesta ja työkokemuksesta ja muut rekrytointiin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Hakijat itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Ei tietojen luovutuksia tai siirtoja Ilmatieteen laitoksen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)Mahdollisesti tulostettu aineisto säilytetään lukollisessa kaapissa tai laatikossa. Rakennuksessa on kulunvalvonta ja vartiointi.

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus). Rekisterin käyttöoikeus annetaan vain niille, jotka tarvitsevat tietoja työ- tai virkatehtäviensä hoitamiseksi. Rekisteriin pääsemiseksi tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla, ja laitteet sijaitsevat rakennuksessa, jossa on sekä kulunvalvonta että vartiointi.

9. Tarkistusoikeus ja tarkistusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan Tuula Nyyssöselle, Ilmatieteen laitos, PL 503, 00101 Helsinki.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Korjaamispyyntö osoitetaan sihteeri Tuula Nyyssöselle, Ilmatieteen laitos, PL 503, 00101 Helsinki.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Jokainen voi kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn. Tällöin tiedot poistetaan rekisteristä. Mahdolliset tietojen käsittelemistä koskevat kiellot pyydetään ensisijaisesti lähettämään samaan sähköpostiosoitteeseen, johon henkilötiedot on alun perin lähetetty. Kiellon voi osoittaa myös sihteeri Tuula Nyyssöselle, Ilmatieteen laitos, PL 503, 00101 Helsinki.