Uutinen 20.1.2021

Uusia aineistoja, menetelmiä ja palveluita ilmastonmuutokseen varautumiseksi metsäbiotaloudessa

Kestävän metsäbiotalouden turvaamiseksi eri toimijoiden tulee hallita ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviä erilaisia säähän ja ilmastoon liittyviä riskejä. Juuri päättyneessä maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa SÄÄTYÖ-hankkeessa tuotettiin metsäalan sää- ja ilmastoriskien hallinnassa tarvittavaa tietoa ja mittareita. Hankkeessa kehitettiin erilaisia karttatuotteita ja palvelu puiden lumi- ja tuulituhoriskialueiden havainnointiin, sekä menetelmiä joiden avulla voidaan seurata ja ennustaa korjuuolosuhteita maastossa.
Kuva: Adobe Stock.

Kestävän metsäbiotalouden turvaamiseksi eri toimijoiden tulee hallita ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviä erilaisia säähän ja ilmastoon liittyviä riskejä. Juuri päättyneessä maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa SÄÄTYÖ-hankkeessa tuotettiin metsäalan sää- ja ilmastoriskien hallinnassa tarvittavaa tietoa ja mittareita. Hankkeessa kehitettiin erilaisia karttatuotteita ja palvelu puiden lumi- ja tuulituhoriskialueiden havainnointiin, sekä menetelmiä joiden avulla voidaan seurata ja ennustaa korjuuolosuhteita maastossa.

”Ilmastonmuutos lisää metsien kasvua Suomessa, mutta samalla metsiimme kohdistuvat erilaiset riskit kasvavat. Metsillä on suuri merkitys maamme kansantaloudelle. Ne ovat tärkeitä virkistysalueita, ja niillä on myös tärkeä rooli pyrittäessä hillitsemään ilmastonmuutosta. Onkin tärkeää, että metsäalan toimijat hallitsevat ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja pystyvät varautumaan ilmastossa tapahtuviin muutoksiin”, toteaa Metsäbiotalouden kehittyvät sää- ja ilmastotyökalut eli SÄÄTYÖ-hankkeen vetäjä, erikoistutkija Ari Venäläinen Ilmatieteen laitoksesta.

SÄÄTYÖ-hankkeessa tuotettiin tietoa metsäalan toimijoille sää- ja ilmastoriskien hallitsemiseksi. Tehokas sää- ja ilmastoriskien hallinta edellyttää kattavia tilastoja menneestä ilmastosta sekä ennusteita tulevista olosuhteista. Näiden lisäksi tarvitaan mittareita, jotta ilmastonmuutoksen aiheuttamia fyysisiä ja taloudellisia vaikutuksia voidaan seurata.

Ilmastonmuutoksen seurauksena lumituhojen todennäköisyyden arvioidaan kasvavan etenkin Itä- ja Koillis-Suomen vaara-alueilla. SÄÄTYÖ-hankkeessa on kehitetty lumituhojen riskialueiden kartoittamismenetelmä. Metsäkeskuksen karttapalvelussa pääsee katsomaan ennustetta, onko esimerkiksi omassa metsässä parhaillaan tai onko talven aikana ollut kohonnut lumituhoriski. Riskiarvio päivittyy joka päivä uusimmalla säätiedolla. Myös lumituhohavaintojaan voi ilmoittaa palvelussa. Pitemmän jakson keskimääräistä lumikuormaa vastaava koko maan riskikartta on julkaistu Luken palvelussa.

Puiden korjuuolosuhteiden arvioidaan heikkenevän talvisin, kun maan routaisuus vähenee ja sateet tulevat entistä useammin vetenä. Hakkuiden ja puiden korjuun suunnittelun tueksi SÄÄTYÖ-hankkeessa kehitettiinkin maan pintakerroksen kosteutta ja kantavuutta kuvaava palvelutuote, jossa esitetään säätietojen avulla laskettu analyysi vallitsevasta tilanteesta sekä 10 vuorokauden ennuste. Hankkeessa myös testattiin pitkien kolmen kuukauden päähän ylettyvien ennusteiden käyttökelpoisuutta. Säätyön ennustepalvelua sivuaa, hyödyntää ja täydentää toinen Ilmatieteen laitoksen ja Metsätehon yhteistyöhanke nimeltään HarvesterSeasons. Hankkeessa kehitettiin myös menetelmä, joka soveltuu tuulituhoriskin alueellisen vaihtelun yksityiskohtaiseen kartoittamiseen. Lisäksi hankkeessa selvitettiin keinoja, kuinka sää- ja ilmastotuotteet saadaan vietyä mahdollisimman tehokkaasti metsätalouden toimijoiden käyttöön, ja kehitettiin sään aiheuttamien vaikutusten seurantajärjestelmää ilmastonmuutoksen vaikutusten seuraamiseksi.

Monitieteistä SÄÄTYÖ-hanketta koordinoi Ilmatieteen laitos. Hankkeessa ovat mukana myös Suomen metsäkeskus, Pellervon taloustutkimus, Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osasto, Metsäteho Oy. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK osallistui hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn. SÄÄTYÖ on yksi maa- ja metsätalousministeriön rahoittamista kansallista metsästrategiaa, kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaa ja biotalousstrategiaa tukevista hankkeista. Näiden hankkeiden tavoitteena on tuottaa tietoa ja käytännön työkaluja strategioiden jalkauttamiseen.

Hankkeen keskeisimmät tulokset on julkaistu raportissa: http://hdl.handle.net/10138/324894

Hankkeen verkkosivut: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/saatyo

Lisätiedot:

Ilmatieteen laitos, Ari Venäläinen, +358 50 313 7185 Suomen metsäkeskus, Hannu Ala-Honkola, +358 50 592 8915 Luonnonvarakeskus, Mikko Peltoniemi, +358 29 5325329 Pellervon taloustutkimus, Paula Horne, +358 40 592 6820 Itä-Suomen yliopisto, Heli Peltola, +358 40 588 0005 Metsäteho, Asko Poikela, +358 40 530 7159