Uutinen 17.10.2023

Yhteistyössä on voimaa – nykyaikaiset sääpalvelut auttavat varautumaan sään ääri-ilmiöihin Itä-Afrikassa

Meteorologian alan kehitysyhteistyöllä tuetaan kehittyvien maiden sääpalveluita niin, että palvelut vastaisit paremmin kansalaisten tarpeisiin tavoittaen myös kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevat, kuten naiset, lapset ja vanhukset. Nykyaikaistamalla ja automatisoimalla työmenetelmiä sääpalvelut pystyvät auttamaan yhteiskuntien sopeutumista ilmaston muutoksen mukanaan tuomiin sään ääri-ilmiöihin ja luonnonkatastrofeihin.
Kuva: Subhash / Pexels.

Sään ennustaminen perustuu vallitsevan sään havainnointiin ja ilmakehän tilan muutoksen numeeriseen mallintamiseen. Havaintoverkkojen ja mallinnusosaamisen kehittyessä sääpalveluorganisaatiot pystyvät vastaamaan kansalaisten ja sidosryhmien kasvaviin tarpeisiin entistä tarkemmilla ja ajantasaisemmalla sää- ja varoituspalvelulla, kuten maanviljelyksen ja rakennusteollisuuden tueksi. Tällaiset muutokset vaativat toteutuessaan yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Ulkoministeriön (UM) rahoittama FINKERAT-hanke kehittää Ruandan, Kenian ja Tansanian meteorologisten laitosten numeerisen säämallintamisen osaamista operatiivisella ja strategisella tasolla. Tämän lisäksi tuetaan Itä-Afrikan yhteisön maiden osaamisen kehittymistä ja yhdessä tekemistä. Itä-Afrikan yhteisöön (East African Community eli EAC) kuuluvat Tansania, Kenia, Ruanda, Burundi, Kongon demokraattinen tasavalta, Etelä-Sudan ja Uganda.

Maailman ilmatieteen järjestö WMO, FINKERAT ja EAC järjestivät lokakuussa Dar es Salaamissa Tansaniassa kolmen päivän mittaisen työryhmäkokouksen, jonka puitteissa laadittiin numeerisen sääennustamisen kehityssuunnitelma jokaiselle maalle ja EAC-yhteisölle. Suunnitelmat esitellään ja hyväksytetään kansallisten meteorologisten laitosten johtajilla, minkä jälkeen Itä-Afrikan alue voi suunnitelmien pohjalta kehittää säämallinnusosaamistaan.

”Tansaniassa ja Keniassa säämallinnusosaaminen on hyvällä tasolla. Kannustan kokeneita asiantuntijoita tukemaan ja kehittämään muiden EAC-maiden mallinnusosaamista”, toteaa Ilmatieteen laitoksen mallinnusasiantuntija Janne Kauhanen.

Asiantuntijoiden verkostoituminen on kehitystyön keskiössä

Sadetutkahavaintoja käytetään sadealueiden seurantaan ja niiden lähihetken ennustamiseen. Kehittyvissä maissa tutkatekniikan käyttäminen sääpalvelun tukena on nuorta. Yksi tehokkaimmista osaamisen kehittämisen tavoista on verkostoitua muiden osaajien kanssa samalla, kun perehtyy sisarlaitosten hyviin käytänteisiin.

Lokakuun alussa Ruandan, Tansanian ja Indonesian säätutkateknikot perehtyivät Ilmatieteen laitoksen toimintamalleihin, joilla ylläpidetään sadetutkaverkkoa ja -tuotantoa. Asiantuntijaverkostoitumisen lisäksi osallistujat raportoivat organisaationsa johdolle muutostarpeista, joilla he voivat kehittää omaa sadetutkien ylläpitoprosessiaan.

Asiantuntijatapaaminen järjestettiin FINKERAT- ja INDFIN-projektien yhteistyönä.

”Suomessa toteutetut asiantuntijavierailut mahdollistavat tutustumisen suomalaisten yritysten tarjontaan meteorologian alalla. Tällä tavoin pyrimme omalta osaltamme tukemaan suomalaista vientiä”, sanoo projektipäällikkö Anne Hirsikko.

Yhteistyötä tehdään kansalaisjärjestöjen kanssa

Sääpalveluiden keskeisin tehtävä on vastata kansalaisten ja sidosryhmien sää- ja varoituspalvelutarpeisiin. FINKERAT-projekti tekee yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin (SPR) UM-rahoitteisen Early Warning Early Action (EWEA) -projektin kanssa pilotoidakseen räätälöityjä sää- ja varoitustuotteita paikallistasolla Turkanassa Keniassa, Kilosassa Tansaniassa ja Rubavussa Ruandassa.

Perjantaina 13.10.2023 Dar es Salaamissa Tansaniassa edustajat Kilosa-yhteisöstä, Tansanian kansalaisjärjestöistä, SPR:stä, ja FINKERAT-projektista perehtyivät kohdealueella tehtyyn tutkimukseen, miten nykyinen sää- ja varoituspalvelu tavoittaa Kilosa-yhteisön asukkaat. Päivän aikana pohdittiin myös, miten huomioidaan, että kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten tarpeet sää- ja ennakkovaroituspalveluille tulevat kuulluiksi.

”Tärkein palaute tutkimuksesta ja päivän keskusteluista oli se, että FINKERAT-projektissa suunnitellut uudistukset Tansanian sääpalvelutuotannossa vastaavat Kilosa-yhteisön asukkaiden keskeisimpiin tarpeisiin. Tämä on todella mahtavaa”, sanoo Anne Hirsikko.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Anne Hirsikko, Ilmatieteen laitos, p. 050 468 6753, anne.hirsikko@fmi.fi

Ulkoministeriön verkkosivusto: Ruandan, Tansanian ja Kenian alueellinen ilmastoyhteistyö, FINKERAT-hanke

Ulkoministeriön verkkosivusto: Indonesian ja Suomen välinen meteorologian INDFIN-hanke

Kuvassa työryhmän jäseniä, 13 henkilöä, rivissä.
EAC-työryhmä Dar es Salaamissa 11. lokakuuta 2023.
Kuvassa kymmenen ihmistä rivissä Ilmatieteen laitoksen Dynamicum-rakennuksen edustalla.
Sadetutka-asiantuntijat Helsingissä 2.10.2023.

MeteorologiaKansainvälisyysKehitysyhteistyö