Uutinen 5.10.2023

Ilmatieteen laitoksen selvitys: Riihimäen ilmanlaatuun vaikuttavat eniten autoliikenne ja kotitalouksien puunpoltto

Ilmanlaatu on Riihimäellä pääosin hyvää, mutta pitoisuuksissa on alueellista ja ajallista vaihtelua. Ilmanlaatu on erityisen hyvää Riihimäen kaupungin maaseutumaisilla alueilla kauempana keskustasta ja vilkkaista liikenneväylistä. Ajoittain ilmanlaatu voi heikentyä Riihimäen vilkkaimpien väylien varsilla sekä tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla.
Kuva: Katja Lovén.

Riihimäen ilmanlaatuun vaikuttavat merkittävimmin autoliikenteen päästöt, katupöly, asuinrakennusten puunpoltto sekä pienhiukkasten kaukokulkeuma. Energiantuotannon ja teollisuuden päästöjen vaikutus ilmanlaatuun hengityskorkeudella on sen sijaan pieni, koska päästöt vapautuvat pääsääntöisesti korkeista piipuista, jolloin ne leviävät ja laimenevat tehokkaasti.

Ilmanlaatuselvityksessä arvioitiin leviämismallien avulla eri päästölähteiden vaikutuksia paikalliseen ilmanlaatuun Riihimäellä. Mallinnuksessa olivat mukana autoliikenteen, energiantuotannon, teollisuuden sekä kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöt. Leviämismallinnuksessa tarkasteltiin ulkoilman typpidioksidin, typen oksidien, pienhiukkasten, hengitettävien hiukkasten ja bentso(a)pyreenin pitoisuuksia sekä niiden alueellista jakaumaa.

Ilmanlaadun raja-arvot alittuvat, mutta terveysperusteiset suositukset osin ylittyvät

Mallinnettuja ulkoilmapitoisuuksia verrattiin lainsäädännössä määriteltyihin ilmanlaadun vertailuarvoihin. Typpidioksidin, pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuudet Riihimäellä alittavat ilmanlaadun raja-arvot. Merkittävin vaikutus Riihimäen typpidioksidin pitoisuuksiin on autoliikenteen päästöillä. Pienhiukkaspitoisuuksille annetut Maailman terveysjärjestö WHO:n ohjearvot ylittyvät, mikä pääosin johtuu pienhiukkasten kaukokulkeumasta. Pienhiukkaspitoisuudet ovat suurimmillaan Helsinginväylän varrella ja tiiviisti rakennetuilla asuinalueilla.

Hengitettävien hiukkasten vuorokausiohjearvo ylittyy Riihimäen ohittavalla Helsinginväylällä, mutta alittuu kaikkialla muualla Riihimäen kaupungin alueella. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuksiin vaikuttaa merkittävimmin liikenteen nostattama katupöly. Bentso(a)pyreenin pitoisuudet ylittävät tavoitearvon Riihimäen keskustassa ja sitä ympäröivillä asuinalueilla. Bentso(a)pyreenipäästöt aiheutuvat kotitalouksien puunpolton päästöistä.

"Ilmanlaatuselvityksellä Riihimäen kaupunki sai kokonaiskuvan ilmanlaatutilanteesta koko Riihimäen alueella sekä tietoa eri päästölähteiden vaikutuksesta ilmanlaatuun. Mallinnusten avulla saadaan tietoa myös niiltä alueilta ja niistä ilman epäpuhtauksista, joita Riihimäellä ei seurata ilmanlaadun mittausten avulla", kertoo Ilmatieteen laitoksen ilmanlaadun erityisasiantuntija Jenni Latikka.

Ilmanlaatuselvityksen tilasi Riihimäen kaupunki, ja työhön osallistui myös alueen energiantuotannon ja teollisuuden laitoksia. Leviämismallilaskelmat ja raportointi tehtiin Ilmatieteen laitoksen Asiantuntijapalvelut-yksikössä.

Lisätietoja:

Riihimäen ilmanlaatuselvitys 2023

Kaikille avoin esittelytilaisuus Riihimäen ilmanlaatuselvityksestä järjestetään to 26.10.2023 klo 17:30-18:30 etätilaisuutena Teams-alustan kautta. Lisää tapahtuma kalenteriisi tästä linkistä.

Ilmanlaadun erityisasiantuntija Jenni Latikka, Ilmatieteen laitos, puh. 050 4532 163, jenni.latikka@fmi.fi

Ympäristöjohtaja Elina Mäenpää, Riihimäen kaupunki, puh. 040 3304 160, elina.maenpaa@riihimaki.fi

IlmanlaatuSelvitysRiihimäki