Uutinen 13.10.2021

Ilmatieteen laitoksen selvitys: Oulussa on pääosin hyvä ilmanlaatu

Ilmanlaatu on Oulussa pääsääntöisesti hyvä, mutta siinä on alueellisia eroja. Ilmanlaatu on erityisen hyvä kauempana keskustasta ja suurista liikenneväylistä. Ajoittain ilmanlaatu voi heikentyä vilkkaimpien väylien varsilla sekä tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla.
Kuva: Oulun kaupunki

Oulun ilmanlaatuun vaikuttavat merkittävimmin autoliikenne, katupöly, kotitalouksien puulämmitys sekä pienhiukkasten kaukokulkeuma. Energiantuotannon ja teollisuuden päästöjen vaikutus hengitettävään ilmanlaatuun on sen sijaan pieni, koska päästöt vapautuvat pääsääntöisesti korkeista piipuista ja leviävät sekä laimenevat ennen laskeutumistaan maanpinnalle. Typpidioksidi- ja hiukkaspitoisuuksien raja-arvot eivät ylity Oulussa, mutta pitoisuudet ovat korkeita vilkkailla liikenneväylillä ja moottoritiellä.

Tulokset selviävät Ilmatieteen laitoksen laajasta ilmanlaatuselvityksestä, jossa tarkasteltiin Oulun päästöjä ja ilmanlaatua. Tarkastelussa oli mukana autoliikenteen, energiantuotannon, teollisuuden ja kiinteistöjen lämmityksen päästöjä.

Ilmanlaatuselvityksessä tarkasteltiin myös Oulun nykyistä ilmanlaadun seurantaverkkoa. Oulun kolmelle ilmanlaadun mittausasemalle tehtiin edustavuuden arviointi, jossa tarkasteltiin kuinka laajaa aluetta ja minkälaista ympäristöä Oulun keskustan, Pyykösjärven ja Nokelan mittaukset kuvaavat.

Työssä laadittiin myös Oulun ilmanlaatumittauksia koskeva seurantasuunnitelma vuosille 2022‒2026. Suunnitelman laadinnassa tarkasteltiin mallitulosten lisäksi alueen päästöjen kehittymistä ja ilmanlaadun mittausten tuloksia viimeisten viiden vuoden ajalta.

Ilmanlaatuselvityksellä Oulun kaupunki sai hyvän yleiskuvan kaupungin ilmanlaatutilanteesta, ja tietoa saatiin myös niiltä alueilta, joilla ei ole omaa mittausasemaa. Selvitystä hyödynnetään Oulussa taustatietona yhdyskuntarakenteen vaikutusten arvioinnissa sekä alueiden suunnittelun ja kaavoituksen tukena.

Lisätietoja:

Oulun seudun ympäristötoimi Ympäristönsuojelupäällikkö Jonna Hakala puh. 044 703 6760, jonna.hakala@ouka.fi

Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut Projektipäällikkö, Ilmanlaadun erityisasiantuntija Jatta Salmi puh. 050 919 5465, jatta.salmi@fmi.fi

Ilmanlaadun erityisasiantuntija Birgitta Komppula puh. 050 919 5459, birgitta.komppula@fmi.fi

Oulun ilmanlaatuselvitys ja seurantasuunnitelma 2021 luettavissa täällä

IlmanlaatuIlmanlaadun seurantaKaupunki-ilmanlaatu