Uutinen 7.6.2023

Luontopaneeli tuo tutkittua tietoa luontoa koskevaan päätöksentekoon

Suomen Luontopaneeli on riippumaton, tieteellinen asiantuntijapaneeli, joka tukee luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa. Myös Ilmatieteen laitos on edustettuna paneelissa.
Kuva: Tiina Ervasti

Luontopaneelin rooli ja tehtävät on määritelty uudistetussa luonnonsuojelulaissa, joka astui voimaan 1. kesäkuuta 2023. Lain mukaan Suomen Luontopaneelin tehtävänä on tuottaa, koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa luonnon monimuotoisuutta koskevien politiikkatoimien suunnittelua, toimeenpanoa, seurantaa ja päätöksentekoa varten.

Laissa määriteltyjä tehtäviä varten Luontopaneeli voi antaa lausuntoja luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavista suunnitelmista ja muista asiakirjoista. Luontopaneeli voi tuottaa myös muita selvityksiä ja materiaaleja, joista se viestii yleisölle ja päätöksentekijöille.

Valtioneuvosto asettaa Suomen Luontopaneelin neljän vuoden määräajaksi kerrallaan. Paneelin nykyinen toimikausi kestää vuoden 2023 loppuun.

Luontopaneelin jäsenet työskentelevät korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa eri puolilla Suomea ja tekevät luontopaneelityötä sivutoimisesti. Luontopanelistit nimitetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten antamien ehdotusten perusteella nelivuotiskaudeksi kerrallaan. Luontopaneelin työtä avustaa koordinaattoreista ja viestintäasiantuntijasta koostuva henkilökunta. Sihteeristö sijaitsee Jyväskylän yliopiston yhteydessä.

Monialainen tiedepaneeli toimii tieteen ja politiikan rajapinnassa

Luontopaneelin jäsenillä on monipuolista osaamista eri tieteenaloilta, kuten ympäristötieteistä, ilmastosta, ekologiasta, ympäristötalouden ja -oikeuden aloilta, maa- ja metsätaloudesta, ympäristökasvatuksesta, terveydestä ja yhteiskuntapolitiikasta.

Paneelin puheenjohtajana toimikaudella 2020–2023 toimii ekologian professori Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta.

Asiantuntijuuteen ja ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuva päätöksenteko auttaa vastaamaan aikamme haasteisiin siten, että tehty päätökset edistävät sekä luonnon monimuotoisuutta että ihmisten hyvinvointia. Luontopaneelin työ perustuu monitieteiseen tutkimukseen ja laaja-alaiseen asiantuntemukseen. Paneeli toimii aktiivisessa vuoropuhelussa päättäjien, tutkijayhteisön ja muiden sidosryhmien kanssa.

Myös Ilmatieteen laitos on edustettuna Luontopaneelissa. Ilmatieteen laitoksen tutkija, hiilenkiertoa tutkivan ryhmän päällikkö Liisa Kulmala toimii paneelin varapuheenjohtajana.

”Ilmastonmuutosta ja luontokatoa ei voi tai ainakaan kannata ratkaista erillään. Tarvitaan yhteisiä toimia tai ainakin ymmärrystä siitä, miten toista jarruttavat toimenpiteet vaikuttavat toiseen. Siksi Luontopaneelissa tarvitaan myös ilmasto-osaamista sekä ilmakehän ja ekosysteemien vuorovaikutuksen tuntemista”, Liisa Kulmala summaa.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Liisa Kulmala, Ilmatieteen laitos, p. 040 574 6152, liisa.kulmala@fmi.fi

Luontopaneeli.fi: Luontopaneeli tuo tutkittua tietoa luontopoliittiseen päätöksentekoon (uutinen 1.6.2023)

TiedeLuontoLuontopaneeliIlmasto