Tiedote 16.2.2017

Selvitys: Aurinkoatlas toisi tarkan tiedon Suomen aurinkoenergiapotentiaalista

Tarkka tieto Suomen auringonsäteilyn ja aurinkoenergiapotentiaalin maantieteellisestä jakaumasta ja vuodenaikaisvaihteluista edistäisi koko aurinkoenergia-alan kehitystä Suomessa.
Kuva: Anders Lindfors

Aurinkoenergialla on merkittävä rooli valtion uudessa energia- ja ilmastostrategiassa, jonka tavoitteiden saavuttamiseksi aurinkoenergiaa tulee lisätä tuntuvasti muiden uusiutuvien energialähteiden ohella. Tarkkaa kuvaa Suomen pitkän ajan keskimääräisen aurinkoenergian alueellisesta jakautumisesta ei ole tällä hetkellä saatavilla. Ilmatieteen laitoksen satelliittituotteita ja maanpintamittauksia yhdessä hyödyntämällä voitaisiin tuottaa kaikille avoin aurinkoatlas, joka sisältäisi luotettavaa tietoa Suomen auringonsäteilyn ja aurinkoenergiapotentiaalin maantieteellisestä jakaumasta ja vuodenaikaisvaihteluista.

Uusiutuvien energialähteiden lisäys hillitsee ilmastonmuutosta, mutta samalla myös kasvattaa energiaomavaraisuutta ja luo uusia työpaikkoja. Työpaikkojen syntymisen edellytyksenä on kotimarkkinoiden vahvistaminen. "Tässä uudella aurinkoatlaksella voisi olla merkittävä rooli. Se edistäisi aurinkoenergiajärjestelmien tarkempaa suunnittelua ja tukisi siten investointipäätöksiä ja koko aurinkoenergia-alan kehitystä Suomessa", toteaa Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Anders Lindfors. "Aurinkoatlas edesauttaisi myös tulevaisuuden energiajärjestelmien tutkimista", Lindfors jatkaa.

Käyttäjillä tarvetta aurinkoatlastietoon

Ilmatieteen laitos toteutti syksyn 2016 aikana kyselytutkimuksen selvittääkseen aurinkoatlaksen tarvetta potentiaalisten käyttäjien joukossa. Vastaajista 90 % oli sitä mieltä, että tietoa aurinkoenergian tuotantopotentiaalista Suomessa tarvitaan ja näistä lähes kaikki pitivät aurinkotiedon tarvetta ajankohtaisena nyt tai viimeistään viiden vuoden sisällä. Myös kansainvälisiä aurinkotietoja käyttävät pitivät aurinkoatlasta tarpeellisena.

llmatieteen laitos ylläpitää Suomessa auringonsäteilyn mittausverkostoa, joka tuottaa tietoa auringonsäteilyn määrästä noin 25 paikkakunnalta. Tämä asemamäärä ei kuitenkaan riitä säteilyn maantieteelliseen kartoittamiseen. "Satelliiteista saadaan arvio maan pinnalle saapuvasta auringonsäteilyn määrästä koko maan kattavasti. Yhdistämällä satelliittiaineisto maan pinnalla tehtyjen mittausten kanssa voitaisiin muodostaa tarkka aurinkoatlas koko Suomen alueelle, jossa myös alueelliset piirteet, kuten aurinkopotentiaalin vaihtelu rannikkoalueen läheisyydessä, erottuisi hyvin", Anders Lindfors kertoo.

Aurinkoenergialla paljon kasvupotentiaalia

Aurinkoenergian osalta suurin kasvupotentiaali nähdään etenkin piensähkön tuotannon lisäämisessä, ei vain asuinkiinteistöissä, vaan myös teollisuuskiinteistöissä ja maatiloilla. Aurinkosähköllä voidaan keväästä syksyyn tuottaa huomattava osa kohteen tarvitsemasta sähköstä. Jo nyt aurinkoenergian käyttö on lähtenyt Suomessa voimakkaaseen kasvuun. Vuonna 2015 aurinkosähköjärjestelmien määrä kaksinkertaistui.

Ilmatieteen laitos toteutti vuonna 2009 Suomen tuuliolosuhteista kertovan tuuliatlaksen, jossa kartoitettiin säämalleihin perustuen Suomen tuuliolosuhteet maalla ja merellä. Tuuliatlasta on sen jälkeen käytetty mm. syöttötariffin määrittelyyn, maakuntakaavoituksessa ja tietenkin myös potentiaalisten tuulivoima-alueiden etsimiseen. Tuuliatlas on osaltaan tukenut tuulienergian viimeaikaista kasvua, joka on ollut 2010-luvulla vuosittain noin 50 %. "Vastaavalla tavalla uusi aurinkoatlas tukisi toteutuessaan Suomen aurinkoalan kehitystä", uskoo Anders Lindfors.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Anders Lindfors, puh. 050 433 1055, anders.lindfors@fmi.fi

Aurinkoatlaksen tarvetta kartoittava esiselvitys

Tietoa aurinkoatlaksesta: http://ilmatieteenlaitos.fi/aurinkoatlas

https://atmoslehti.fi/kasvot/anders-lindfors/