Tiedote 21.4.2016

Koko Euroopan laivaliikenteen päästöt selvitetty tarkasti

Ilmatieteen laitos on ollut mukana tutkimuksessa, jossa on tehty huomattavasti aiemmin tunnettuja tarkempi ja monipuolisempi kartoitus laivaliikenteen päästöistä koko Euroopassa. Mallituloksia voidaan jatkossa käyttää mm. laivaliikenteen päästöjen terveys- ja ilmastovaikutusten arvioinnissa sekä päästövähennysten seurannassa.

Tutkimuksessa selvitettiin laivaliikenteen kokonaispäästöt Euroopan merialueilla vuonna 2011 sekä päästöjen alueellinen jakautuminen. Lisäksi selvitettiin päästöjen jakautuminen eri laivatyypeille ja lippuvaltioille. Tarkastelun kohteena oli useita eri yhdisteitä: hiilidioksidi, typen ja rikin oksidit, hiilimonoksidi ja pienhiukkaset.

Välimeren laivaliikenne aiheuttaa suuren osan päästöistä: 40 % Euroopan merialueiden hiilidioksidipäästöistä ja 49 % rikin oksidien päästöistä. Uusi päästöinventaari osoitti myös, että aiemmin yleisesti käytetty EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) -päästökartoitus on huomattavasti yliarvioinut Välimeren alueen laivapäästöjä.

Euroopan merkittävimmät laivaliikenteen päästöalueet hiilidioksidille vuonna 2011. Kuvassa on esitetty 30 merkittävintä päästöaluetta. Ympyröiden pinta-ala on verrannollinen hiilidioksidin päästöihin vuodessa.

Tuloksilla merkitystä mm. Pariisin ilmastosopimuksen kannalta

Laivaliikenteen päästöt on tunnettu Euroopassa paljon huonommin kuin esimerkiksi autoliikenteen päästöt. Päästöillä voi kuitenkin olla huomattavia ilmastollisia sekä terveydellisiä vaikutuksia erityisesti satamakaupungeissa ja vilkkaiden laivareittien läheisyydessä. "Uuden kartoituksen perusteella voidaan arvioida mm. meriliikenteen tuottamien kasvihuonekaasujen vähentämistä. Kansainvälinen Merenkulkujärjestö IMO on parhaillaan käsittelemässä tätä asiaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden pohjalta", toteaa Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija Jukka-Pekka Jalkanen. Tulosten perusteella voidaan myös arvioida meriliikenteen ilmapäästöjen aiheuttamia terveys- ja ympäristövaikutuksia.

Päästöjen kartoitukseen käytettiin Ilmatieteen laitoksella kehitettyä mallia nimeltä STEAM (Ship Traffic Emission Assessment Model). Malli hyödyntää laivaliikenteen tunnistus-signaaleja (AIS,  Automatic Identification System), joiden perusteella laivojen sijainti- ja liikkumistiedot voidaan määrittää hyvin tarkasti. Malli on maailmanlaajuisesti yksityiskohtaisin menetelmä, jolla näitä tunnistussignaaleja voidaan hyödyntää kokonaisen maanosan mittakaavassa. Malli on hyödyllinen apuneuvo myös valvottaessa, noudattavatko yksittäiset laivat päästöjen rajoitussopimuksia.  

Lisätietoja:

Erikoistutkija Jukka-Pekka Jalkanen, puh. 050 919 5455, jukka-pekka.jalkanen@fmi.fi

Professori Jaakko Kukkonen, puh. 050 520 2684, Jaakko.Kukkonen@fmi.fi