Tiedote 24.1.2008

Tiedote - Pääkaupunkiseudun päästöjen vaikutusta ilmanlaatuun arvioitu leviämislaskelmin

Pääkaupunkiseudun typenoksidien, pienhiukkasten ja rikkidioksidin päästöjen leviämistä on selvitetty leviämismalleilla. Selvityksellä saadaan tietoa eri päästölähteiden vaikutuksesta ilmanlaatuun eri alueilla. Ilmanlaadun mittauksin on todettu raja-arvojen ylityksiä, ja tehdyillä mallilaskelmilla arvioitiin alueita, joilla raja-arvot voivat ylittyä.

Kuva: Heikki Ilaskari

Leviämisselvityksessä ovat mukana energiantuotannon, auto-, laiva- ja lentoliikenteen sekä satama- ja lentoasematoiminnan päästöt. Laskelmat perustuvat toiminnanharjoittajien ja YTV:n toimittamiin päästötietoihin, ja leviämisen on mallittanut Ilmatieteen laitos. Nämä ovat pääkaupunkiseudun suurimpia päästölähteitä. Mukana eivät ole puun pienpolton, työkoneiden tai katupölypäästöt, koska niistä ei ole riittävästi tietoa.

Pääkaupunkiseudun yleiseen ilmanlaatuun vaikuttavat merkittävimmin autoliikenteen päästöt ja kaukokulkeuma. Laiva- ja lentoliikenteen aiheuttamien päästöjen vaikutus on paikallista. Energiantuotannon vaikutus ilmanlaatuun on vähäinen.

Leviämisselvityksen mukaan ainoastaan typpidioksidin raja-arvot ylittyisivät pääkaupunkiseudulla. Vuosiraja-arvon arvioitiin ylittyvän autoliikenteen päästöjen vuoksi kaikkein vilkasliikenteisimmillä väylillä. Tuntiraja-arvo ylittyisi Helsinki-Vantaan lentoasema-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä alueella, jossa ei kuitenkaan ole asutusta. Ilmanlaadun mittauksissa YTV on todennut typpidioksidin vuosiraja-arvon ylittyvän myös Helsingin keskustan vilkasliikenteisillä alueilla ja aivan pääväylien varrella. Nämä ylitykset eivät ilmene leviämislaskelmista, sillä ne eivät anna yksityiskohtaista tietoa pitoisuuksista katukuilumaisissa olosuhteissa.

Mallinnetut pienhiukkasten pitoisuudet jäivät EU:n ehdottaman vuosiraja-arvon alapuolelle. WHO:n vuosi- ja vuorokausiohjearvot ylittyivät vilkkaimmilla väylillä ja niiden läheisyydessä. Pienhiukkasten pitoisuuksiin vaikuttivat eniten kaukokulkeuma ja autoliikenteen päästöt.

Rikkidioksidipitoisuudet olivat laskelmien mukaan hyvin pieniä ja alittavat raja-arvot selvästi. Laivaliikenteen päästöt aiheuttivat korkeimmat pitoisuudet satamien ja laivareittien läheisyyteen. Energiantuotannolla oli hyvin pieni vaikutus rikkidioksidipitoisuuksiin.

Tämä ilmenee YTV:n, Helsingin Energian, Fortumin, Vantaan Energian, Finavian ja Helsingin Sataman teettämästä ilmanlaatuselvityksestä. Laskelmat on tehnyt Ilmatieteen laitos ja julkaisu on luettavissa heidän verkkosivullaan. YTV:n verkkosivulla on nähtävissä karttakuvat eri päästölähteiden aiheuttamista typpidioksidin, pienhiukkasten ja rikkidioksidin vuosipitoisuuksista.

Linkki kuviinIlmanlaadun leviämislaskelmat

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos, tutkija, Sari Lappi, puh. (09) 1929 5431, 050 919 5463

YTV, ilmansuojeluryhmän päällikkö Tarja Koskentalo, puh. 045 657 7719Helsingin Energia, ilmansuojeluinsinööri Anna Häyrinen, puh. (09) 6173 134, 050 5147 424Fortum Power and Heat, prosessi- ja ympäristöasiantuntija Timo Ahonen, puh. 040 709 5719Vantaan Energia, ympäristöpäällikkö Hannu Laine, puh. (09) 829 0458, 050 5113795Finavia, ympäristöjohtaja Mikko Viinikainen, puh. puh. (09) 8277 2276Helsingin Satama, ympäristö- ja laatupäällikkö Kaarina Vuorivirta, puh. 050 541 5637