Tiedote 25.4.2006

Tiedote - Kansainvälisen Polaarivuoden laaja yhteistyöhanke käynnistynyt

Euroopan yhteisön rahoittama arktisten merialueiden tutkimukseen keskittyvä DAMOCLES-hanke on käynnistynyt. DAMOCLES (Developing Arctic Modelling and Observing Capabilities for Long-term Environmental Studies) on yksi kaikkien aikojen laajimmista EU:n luonnontieteellisistä tutkimushankkeista. Siinä pyritään kehittämään havainto- ja mallitusmenetelmiä, jotta voidaan paremmin ymmärtää arktisilla alueilla tapahtuvaa ilmastonmuutosta ja ennakoida niiden tulevien vuosikymmenien kehitystä.

Pohjoisen Jäämeren rannatonta jääkenttää. Kuva: Harri Söderman.

Pohjoisen Jäämeren jään peittävyys on viimeisempien kolmenkymmenen vuoden aikana pienentynyt kahdeksalla prosentilla. Ilmastomallien perusteella arvioidaan, että pohjoinen Jäämeri saattaa muuttua kesäaikaan täysin sulaksi mereksi jopa lähimmän viidenkymmenen vuoden kuluessa. Tällaista tilannetta ei ole koettu ainakaan 120 miljoonaan vuoteen.

Merijään vähentyminen muuttaa merkittävästi pohjoisia alueita. Ilmastonmuutoksen vaikutukset heijastuvat koko biosfääriin, paikallisten asukkaiden elintapoihin, kalastukseen, merenkulkuun ja luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen arktisilla alueilla vaatii luotettavia arvioita meren, merijään ja ilmakehän tilan tulevasta kehityksestä. DAMOCLES-hankkeen tarkoituksena on koordinoida eurooppalaista pohjoisen Jäämeren tutkimusta, kehittää uusia mittausmenetelmiä ja numeerisia malleja. Siihen osallistuu kaikkiaan 45 eurooppalaista tutkimuslaitosta ja kahdeksan yritystä. Suomesta mukana ovat Ilmatieteen laitos, Merentutkimuslaitos, Teknillinen korkeakoulu ja Lapin yliopisto.

DAMOCLES-hankkeen kenttämittaukset ovat merkittävä osa Kansainvälisen Polaarivuoden toimintaa (IPY). Sitä vietetään vuonna 2007-2008, jolloin tulee kuluneeksi 50 vuotta Kansainvälisestä geofysiikan vuodesta ja 125 vuotta Ensimmäisestä kansainvälisestä polaarivuodesta. Näiden aikaisempien tutkimusohjelmien aikana kerättiin uutta tietoa maapallon napa-alueista ja tehtiin huomattavia edistysaskelia geotieteiden alalla.

DAMOCLES on Merentutkimuslaitoksen merkittävin pohjoisen Jäämeren tutkimusprojekti. Merentutkimuslaitos keskittyy DAMOCLES-hankkeessa tutkimaan jään dynamiikkaa ja mallintamista, meren ja ilmakehän vuorovaikutusta ja meren kiertoliikettä sekä kehittämään tutkimuslaitteita.

Ilmatieteen laitos koordinoi hankkeessa tehtävää arktiseen meteorologiaan liittyvää tutkimusta. Erityisen mielenkiinnon kohteina ovat voimakkaat matalapaineet, pyörteinen sekoittuminen sekä säteily- ja pilvifysiikka.

Lue lisää

DAMOCLES-hankkeen kotisivutKansainvälinen polaarivuosi 2007-2008Napa-alueiden ympäristötutkimusta Ilmatieteen laitoksessa

LisätiedotIlmatieteen laitosDosentti Timo Vihmameteorologiset tutkimuksetpuh. (09) 1929 4173, timo.vihma@fmi.fi

Tutkija Priit Tislerarktisen ilmakehän mallituspuh. (09) 1929 4138, priit.tisler@fmi.fi

MerentutkimuslaitosErikoistutkija Bert Rudels,MTL:n hankekoordinaattori ja meren kiertoliiketutkimuksetpuh. (09) 613 94 428, bert.rudels@fimr.fi

Dosentti Jari Haapalamerijäätutkimuksetpuh. (09) 613 94 406, jari.haapala@fimr.fi

Professori Jouko Launiainenmeren- ja ilmakehän vuorovaikutustutkimuksetpuh.(09) 613 94 420, jouko.launiainen@fimr.fi

Tutkija Tapani Stipalaitekehityspuh. (09) 613 94 445, tapani.stipa@fimr.fi