Eranto Suomessa

Eranto kertoo, paljonko magneettinen pohjoinen eli kompassin näyttämä suunta eroaa maantieteellisestä pohjoisesta. Suomessa eranto vaihtelee Ahvenanmaan 7 asteesta itärajan 15 asteeseen.

Eranto eli magneettinen deklinaatio on Maan magneettikentän vaakasuoran komponentin ja maantieteellisen pohjoissuunnan välinen kulma. Magneettista pohjoissuuntaa kutsutaan myös neulapohjoiseksi, koska se on kompassineulan osoittama suunta. Maantieteellinen pohjoinen eli todellinen pohjoissuunta puolestaan on suunta kohti maantieteellistä pohjoisnapaa eli paikkaa, jossa Maan pyörimisakseli leikkaa maanpinnan.

Huomaa, että karttapohjoinen voi myös poiketa maantieteellisestä pohjoisesta riippuen kartassa käytetystä koordinaattijärjestelmästä. Tätä eroa kutsutaan napaluvun korjaukseksi. Esimerkiksi suunnistettaessa tarvittava kompassisuunnan korjaus muodostuu erannosta eli neulaluvun korjauksesta sekä napaluvun korjauksesta. Nämä tiedot on usein annettu kartalla.

Eranto määritellään positiiviseksi, kun magneettinen pohjoinen on maantieteellisestä pohjoisesta itään. Vastaavasti negatiivinen eranto tarkoittaa, että kompassi osoittaa todellisesta pohjoisesta länteen. Suomessa eranto on kaikkialla positiivinen ja se kasvaa hiljalleen: viime vuosina muutos on ollut noin +0,2 astetta vuodessa.

Eranto on Suomessa pienin länsirannikolla ja kasvaa itään päin mentäessä, kuten alla oleva kartta tarkemmin kertoo. Kartta on laadittu käyttäen Ilmatieteen laitoksen tekemiä magneettikentän mittauksia sekä geomagneettisia malleja. Maastossa voi esiintyä huomattaviakin paikallisia poikkeamia kartan ilmoittamaan erantoon verrattuna. Niitä aiheuttavat maankuoressa olevat magneettiset mineraalit, esimerkiksi suuret rautamalmiesiintymät.

Erantotiedot tarkemmalla kartalla löydät Maanmittauslaitoksen Erantokartta-palvelusta.

Eranto Suomessa vuoden 2024 alussa esitettynä kartalla tasa-arvokäyrinä.
Eranto Suomessa vuoden 2024 alussa.

Suomen erantohila

Voit ladata erantotiedot csv-muotoisena tekstitiedostona alla olevasta linkistä.

HIlapisteet ovat Maanmittauslaitoksen peruskarttalehtien (1:12500 mittakaava, 12 km x 12 km) keskipisteet. Sarakkeiden sisältö on:

1–2: Karttaruudun keskipisteen koordinaatit (E ja N) ETRS-TM35FIN koordinaatistossa 3–4: Karttaruudun keskipisteen pituuspiiri ja leveyspiiri WGS84-koordinaatistossa 5: Karttaruudun koodi6: Eranto asteina (º) 7: Erannon vuotuinen muutos (º/vuosi) 8: Paikannimi

Erantoarvot on laskettu Suomen magneettikenttämallilla, joka perustuu maastossa ja lentokoneesta käsin tehtyihin mittauksiin. Mallia päivitetään vuosittain Nurmijärven ja Sodankylän geofysiikan observatorioiden tekemien seurantamittausten perusteella. Malli antaa hyvän kuvan magneettikentän keskimääräisestä suunnasta eri puolilla maata. Magneettikentässä esiintyy kuitenkin maaperän rakenteesta, esimerkiksi magneettisista malmeista, johtuvia paikallisia vaihteluita, joita ei pystytä mallissa ottamaan huomioon. Näiden nk. anomalioiden johdosta mallin antama ja luonnossa mitattu eranto voivat paikallisesti poiketa toisistaan.

Erantotiedot ovat avointa dataa ja käytettävissä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.