Uutinen 8.3.2023

Hanoin kaupungin ilmassa hyvin paljon polttoperäisiä pienhiukkasia

Ilmantieteen laitos tutki Maailmanpankin rahoittamana Hanoin ilmanlaatua vuosina 2019-2020 kerätyistä pienhiukkasnäytteistä yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Hanoin keskustan liikenneasemalla mitattujen pienhiukkasten (PM2.5) pitoisuuksien keskiarvo (49 µg/m3) oli noin kymmenkertainen verrattuna WHO:n ohjearvopitoisuuteen (5 µg/m3).
Kuva: Katja Lovén

Hanoissa miljoonat ihmiset altistuvat haitallisen korkeille pienhiukkaspitoisuuksille. Ilmanlaatu on ajoittain hyvin heikko ja pienhiukkaspitoisuudet ovat erityisen korkeita etenkin loppuvuodesta, jolloin muodostuu usein savusumua, kun ilma on viileämpää ja ilman pystysuuntainen sekoittuminen vähäisempää.

Pienhiukkasista selvitettiin niiden kemiallista koostumusta ja tutkittiin mahdollisia lähteitä. Hiukkasten analysoidusta massasta noin puolet koostui orgaanisista yhdisteitä. Näistä noin 40 % oli peräisin biomassan poltosta. Hanoin keskustan ulkopuolella yhdyskuntajätteen poltto on yhä tavallista, koska toimivaa jätehuoltoa ei ole vielä järjestetty. Vietnamissa on myös tapana polttaa sadonkorjuujätteitä riisipelloilla sadonkorjuun jälkeen, mikä väliaikaisesti nostaa pienhiukkaspitoisuuksia.

Sekundäärisiä epäorgaanisia yhdisteitä pienhiukkasten massasta oli noin kolmannes. Erityisesti teollisuudesta ja raskaanpolttoaineen poltosta peräisin olevaa sulfaattia oli runsaasti. Raskasmetalleista sinkkipitoisuudet olivat hallitsevia, jopa suurempia kuin rauta- ja alumiinipitoisuudet. Korkeimpien sinkkipitoisuuksien aikaan myös kadmiumin, alkuainehiilen ja kloridin pitoisuudet nousivat, mikä viittaa jätteenpolttoon. Alkuainehiiltä analysoidusta hiukkasmassasta oli liikenneasemalla noin 9 %. Kun Hanoissa rajoitettiin ihmisten liikkumista koronapandemian aikana keväällä 2020, liikenne väheni ja alkuainehiilen pitoisuudet putosivat puoleen.

Tutkimuksen tuloksia käytettiin myös GAINS-mallissa käytettyjen päästölaskentatietojen varmistamiseen, kun mallin avulla etsittiin kustannustehokkaita tapoja parantaa Hanoin kaupungin ilmanlaatua. Pienhiukkasten koostumuksen tutkimus on Hanoissa tärkeää jatkossakin, jotta voidaan seurata mahdollisten toimenpiteiden vaikutuksia paikalliseen ilmanlaatuun.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Ulla Makkonen, Ilmatieteen laitos, p. 050-9119011, ulla.makkonen@fmi.fi

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Atmospheric Environment -lehdessä.

Makkonen U., Vestenius M., Huy L.N., Anh N.T.N., Linh P.T.V., Thuy P.T., Phuong H.T.M., Nguyen H., Thuy L.T., Aurela M., Hellén H., Loven K., Kouznetsov R., Kyllönen K., Teinilä K. and Kim Oanh N.T., 2023. Chemical composition and potential sources of PM2.5 in Hanoi, Atmospheric Environment 299, 119650, ISSN 1352-2310. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2023.119650.

Hanoi IlmanlaatuIlmastoTutkimusTiedeuutinen