Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 350 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kerromme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

Tietokanta maanpinnan mikroilmastosta mahdollistaa tarkemmat ennusteet ilmastonmuutoksen paikallisista vaikutuksista

Tietokanta maanpinnan mikroilmastosta mahdollistaa tarkemmat ennusteet ilmastonmuutoksen paikallisista vaikutuksista

Arvostetussa Global Change Biology -lehdessä julkaistu tutkimusraportti esittelee maailmanlaajuisen tietokannan maaperän ja maanpinnan lämpötiloista. Tietokannan avulla tutkijat pystyvät tekemään entistä tarkempia ja realistisempia arvioita ilmastonmuutoksen paikallisista vaikutuksista luonnonjärjestelmiin.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia luonnon järjestelmiin tutkitaan usein hilamuotoisten ilmastoaineistojen avulla, joiden alueellinen erotuskyky on kymmeniä kilometrejä. Näin ollen ne eivät huomioi olosuhteita, joita esimerkiksi paikalliset eliöyhteisöt kokevat. Ero mittakaavatasoissa saattaa johtaa vääränlaisiin johtopäätöksiin ilmastonmuutoksen alueellisista vaikutuksista.

Nyt julkaistu SoilTemp-tietokanta ottaa harppauksen kohti realistisempia arvioita ilmastonmuutoksen odotettavissa olevista vaikutuksista erilaisissa ekosysteemissä. Tietokannassa olevien mittaustietojen avulla tutkijat pystyvät arvioimaan entistä tarkemmin mikroilmaston merkitystä mm. lajien levinneisyyksiin, hiilen ja ravinteiden kiertoon, maaperän routaoloihin sekä tuholaisten dynamiikkaan.

Lisäksi tietokannan avulla kehitetään mallinnusmenetelmiä, joilla tuotetaan hilamuotoista paikkatietoa mikroilmaston vaihteluista hyvin tarkalla alueellisella ja ajallisella erotuskyvyllä.

Mikroilmasto poikkeaa vallitsevista olosuhteista

Mikroilmasto on suoraan yhteydessä ekosysteemien toimintaan, sillä se kuvaa olosuhteita metrien mittakaavatasolla, jolla on merkitystä esimerkiksi eliöstölle ja maaperän prosesseille. Mikroilmasto, jolla tarkoitetaan mm. suureiden kuten lämpötilan, kosteuden ja tuulisuuden pienipiirteistä vaihtelua maanpinnan lähellä, saattaa poiketa huomattavasti vapaan ilmakehän olosuhteista, joita sääasemat mittaavat.

Ympäristöstään poikkeavia mikroilmastoja synnyttävät erityisesti vaihtelevat pinnanmuodot, metsien latvustot, vesistöt ja maaperän ominaisuudet. Myös ihmisten toiminta, kuten metsähakkuut ja ojitukset, vaikuttaa mikroilmastoihin.

Tietokanta jatkaa kasvamistaan

Raportin julkaisun hetkellä tietokannassa on yli 7 500 lämpötila-aikasarjaa 51 maasta, ja se kattaa kaikki suurekosysteemit. Ensimmäisessä vaiheessa tietokannan koostamiseen on osallistunut yli 150 tutkijaa yli sadasta eri tutkimuslaitoksesta tai yliopistosta ympäri maailman.

Tietokantaa täydennetään uusilla aikasarjoilla huomioiden erityisesti alueet, joilta on vielä vähän mittaustietoa. Ilmatieteen laitos osallistuu tietokannan rakentamiseen ja hyödyntää tietokannan aineistoa ilmastonmuutosvaikutustutkimuksessa.

Lisätietoja:

tutkimusprofessori (tenure-track) Juha Aalto, Ilmatieteen laitos, juha.aalto@fmi.fi

Julkaisu: Lembrechts, J. J., Aalto, J., Ashcroft, M. B., De Frenne, P., Kopecký, M., Lenoir, J., ... & García, R. A. (2020). SoilTemp: a global database of near‐surface temperature. Global Change Biology. https://doi.org/10.1111/gcb.15123

Kuva: SoilTemp -tietokannan tämänhetkinen alueellinen kattavuus. Tulevaisuudessa uusia mittauksia keskitetään erityisesti niille alueille, jotka ovat tällä hetkellä huonosti edustettuina (Kuva: Lembrechts  et al., 2020).

Lisää tiedeuutisia arkistossamme