Ilmanlaadun tavoitearvot

Terveyshaittojen ehkäiseminen

Tavoitearvot ovat sitovuudeltaan hieman löysempiä kuin raja-arvot.  Tavoitearvoihin tulee pyrkiä käyttämällä parasta mahdollista teknologiaa ja muita  kustannustehokkaita keinoja. Tavoitearvot on annettu esimerkiksi otsonille, jolle kaukokulkeutuminen on merkittävää, ja jonka pitoisuuksia ei pystytä alentamaan pelkästään kansallisin toimin.

Yhdiste Aika Tavoitearvo µg/m3
Otsoni O3 Kahdeksan tunnin liukuva keskiarvo

120 µg/m3

saa ylittyä 25 kertaa/vuosi kolmen vuoden keskiarvona*

Arseeni As Vuosikeskiarvo 0,006
Kadmium Cd Vuosikeskiarvo 0,005
Nikkeli Ni Vuosikeskiarvo 0,020
Bentso(a)pyreeni Vuosikeskiarvo 0,001

*pitkän ajan tavoitteena on ettei ylityksiä ole lainkaan

Kasvillisuuden suojeleminen

Otsoni on haitallista myös kasvillisuudelle. Haitallisuus on riippuvainen kasvukauden aikaisista korkeista otsonipitoisuuksista ja niiden  kestosta. Niinpä otsonin tavoitearvo perustuu altistusaikaan. AOT40-otsonialtistusindeksi lasketaan 80 µg/m3 ylittävien otsonin tuntipitoisuuksien ja 80 µg/m3 erotuksen kumulatiivisena summana. Summa kertyy vuosittain 1.5.-31.7. välisenä aikana, ja sitä laskettaessa huomioidaan klo 9.00 ja 21.00 välillä mitatut tuntipitoisuudet.

YhdisteMäärittelyTavoitearvo vuodelle 2010Pitkän tähtäimen tavoite
Otsoni O380 µg/m3 ylittävien tuntiarvojen summa18000 µg/m3h laskettuna viiden vuoden keskiarvona6000 µg/m3h

Otsonipitoisuudet ylittävät sekä terveyshaittojen ehkäisemiseksi että kasvillisuuden suojelemiseksi annetut pitkän tähtäimen tavoitetasot laajoilla alueilla vuosittain.

Tarkempaa tietoa näistä säädöksistä ympäristöhallinnon sivuilta.